Dersom ladingen blir fordelt utover døgnet har strømnettet her i landet kapasitet til å lade 1,5 elektriske biler i 2030, i følge en rapport fra NVE. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Strømnettet kan nettet levere strøm til 1,5 millioner elbiler i 2030 dersom ladingen blir fordelt ut over døgnet, viser beregninger NVE har gjort.

I rapporten ”Hva betyr elbilene for strømnettet?” forsøker NVE å beskrive hva som blir konsekvensene for nettet dersom halvparten av personbilparken består av elbiler i 2030, i tråd med ambisjonene i Nasjonal Transportplan.

I rapporten peker NVE på at lading av så mange elbiler kan bli en utfordring for strømnettet, enten ved at det ikke er tilstrekkelig overføringskapasitet eller at spenningskvaliteten blir for dårlig. I begge tilfeller har det stor betydning hvor mange elbiler som lades samtidig.

Disse utfordringene og mulige løsninger blir tatt opp under REN Teknisk Konferanse på Gardermoen i neste uke.

Ifølge rapporten vil den økte effekten som følge av elbillading bli ganske liten på sentralnettsnivå. Husholdningsforbruket vil få en noe høyere økning. I områder med mange elbiler og mye samtidig lading kan nettet i perioder oppleve en dobling av det eksisterende effektforbruket.

Rapporten legger til grunn at 1,5 millioner elbiler vil kreve i underkant av fire TWh i året. Det tilsvarer i snitt 10.5 GWh per dag. Med dagens lademønster vil det høyeste energiforbruket per time bli på knappe 700 MWh og inntreffe om natten.

I områder med lite kapasitet i nettet, stor andel elbil og med høy samtidig elbillading, kan det oppstå overbelastning på transformatorer og kabler i distribusjonsnettet. Elbilladere kan være en utfordring for spenningskvaliteten i områder med svake nett. Spesielt kan skjevspenning sette begrensninger på hvor store effekter enkelte husholdninger kan installere til elbilladingen.

Rapporten peker på at det mulig å redusere utfordringene ved å ta i bruk en rekke teknologier. Automatisk målesystem og effekttariffer vil gi både mulighet og insentiver til å lade elbilen om natten når strømforbruket ellers er lavt. Dette gjør at den eksisterende kapasiteten i nettet utnyttes bedre. Batterier i tilknytning til nettet vil også kunne utnytte kapasiteten bedre.

Samtidig er det viktig at nettselskapene tar hensyn til effektøkningen ved utskifting og nybygging av transformatorer og kabler i årene fremover.