I en rapport bestilt av NVE går det fram at det er behov for å gi Statnett insentiver for å presse kostnader. (Foto: Statnett)

Dagens regulering gir ikke alltid Statnett tilstrekkelig insentiver til å velge tiltak som samlet sett gir den laveste kostnaden for samfunnet når de utøver systemansvaret. Det kommer frem i en rapport som Oslo Economics har utarbeidet på oppdrag for NVE.

Kilde: NVE

Rapporten konkluderer med at kravene i konsesjon, forskrift og økonomisk regulering ikke gir Statnett tilstrekkelig insentiver til å opptre nøytralt og transparent, og dermed sikre samfunnsmessig rasjonell utnyttelse kraftsystemet. For å føre godt nok tilsyn, må NVE ha tilstrekkelig innblikk i hvordan Statnett utfører systemansvaret. Dette utfordres blant annet ved at Statnett i dagens regulering, er unntatt krav til forberedelse og klageadgang (forvaltningsloven), gjennom såkalte systemkritiske vedtak. Dette øker behovet for å sikre innsyn blant annet gjennom krav om at utøvelsen gjøres kjent på forhånd.

Flere forslag for å øke transparensen For å øke transparensen på kort sikt foreslår Oslo Economics tiltak som å publisere mer detaljerte veiledere (eller praktiseringsdokument), minke muligheten til å fatte systemkritiske vedtak og opprettelse av referansegrupper. På lengre sikt foreslås det at det opprettelse av et eget fagmiljø som kan vurdere Statnetts beslutninger, endret organisering internt og eventuelle endringer i den økonomiske reguleringen.

NVE er i gang med å vurdere endringer På en rekke områder har NVE igangsatt arbeid som påvirker reguleringen av Statnett, som vil kunne bidra til nøytralitet og økt transparens. Det gjelder blant annet vurderinger av behov for endringer i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. NVE utreder muligheten for å innføre strengere krav til prosess for involvering av bransjen og krav om godkjenning av Statnetts praktisering på enkelte områder. NVE har tidligere varslet nye krav til Statnetts rapportering fra 2017, som vil gi innsyn i historiske kostnader og forventet kostnadsutvikling.

NVE vil nå gå gjennom rapporten og ta med oss anbefalingene i det videre arbeidet med reguleringen av Statnett og oppfølgingen med utøvelse av systemansvaret.