Mens investeringspilene her i landet peker bratt nedover generelt sett, bidrar kraftforsyning positivt med kraftig vekst. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder fortsatt på fall i både 2016 og 2017. Dette skyldes betydelig nedgang for olje- og gassvirksomheten. Nedgangen dempes noe av en kraftig vekst for kraftforsyning.

Kilde: SSB

I investeringsundersøkelsen gjennomført i november anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 til 218,8 milliarder kroner målt i løpende verdi. Selskapenes estimater er 12,1 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015. Denne nedgangen drives av et kraftig fall på 17,2 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten. Fallet i 2016 dempes noe av økte investeringer i både industri og kraftforsyning.

For 2017 anslås de samlede investeringene nå til 196,8 milliarder kroner. Dette er 13,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i 4. kvartal 2015. Nedgangen i 2017 drives av at det indikeres et tydelig fall innen olje- og gassvirksomhet. Industrien bidrar også negativt, mens utsikter til store investeringer innenfor kraftforsyning bidrar til å dempe den samlede nedgangen.

Går mot kraftig økning for kraftforsyning i 2016 og 2017

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer i kraftforsyning er nå anslått til 27,1 milliarder kroner; 14,9 prosent over tilsvarende anslag for 2015. Et svært høyt investeringsnivå i overføring og distribusjon av elektrisitet er fortsatt hovedårsaken til denne veksten. Økningen kan blant annet knyttes til:

Nye tall viser òg en klar vekst på 15 prosent i næringen produksjon av elektrisitet. Dette henger delvis sammen med utbygging av nye vindparker der flere av disse prosjektene har oppstart i 2. halvår 2016. Nye avskrivningsregler i tillegg til at frist for å søke el sertifikater nærmer seg, kan forklare denne utviklingen. 

Foreløpige anslag for 2017 antyder at veksten innenfor kraftforsyning vil øke ytterligere til neste år. Anslaget for 2017 ligger 18,7 prosent over tilsvarende tall for 2016. Et fortsatt høyt investeringsnivå innenfor overføring og distribusjon, samt videre vekst i produksjon av elektrisitet, forklarer oppgangen. Den tiltakende veksten i produksjon av elektrisitet skyldes blant annet at hovedutbyggingen for flere av vindkraftprosjektene vil finne sted i 2017.