Samfunnet har en utfordring med å forklare strømkundene hvordan utbygging av mer kapasitet i strømnettet påvirker nettleien. (Illustrasjonsfoto: Hålogaland Kraft)

Strømkundene ser ut til å være åpne for at nettleien skal avspeile nettkapasiteten den enkelte strømkunde trenger. Forutsetningen er at de forstår hvorfor kapasitet påvirker nettleien, og hvilke konsekvenser dette har.

Kilde: NVE

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har på oppdrag fra NVE undersøkt hvordan en del vanlige strømkunder i Nord-Trøndelag oppfatter og forholder seg til ulike modeller for såkalt effektbasert nettleie. Resultatene er presentert i NVE-rapporten » Innføring av effekttariffer i distribusjonsnettet – et forklaringsproblem?» «.

Effektbasert nettleie betyr at nettleien avhenger av hvor mye strøm du bruker, eller kan bruke, på en gang. Målet med effekttariffer er å stimulere strømkundene til å bruke strøm på en smartere måte, slik at nettleien kan holdes så lav som mulig.

Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av fem fokusgrupper med inntil syv deltagere i hver gruppe. Deltagerne var vanlige husholdningskunder. Det må understrekes at denne metoden ikke gir et representativt bilde av strømkundenes holdninger, men rapporten fra TFoU gir likevel et nyttig innblikk i hvordan strømkunder tenker om kapasitetsbasert nettleie.

Ønsker å påvirke

Det er stor enighet i fokusgruppene om at det er ønskelig å ha fleksibilitet og mulighet for å påvirke egen nettleiekostnad gjennom å tilpasse eget forbruk. Samtidig ønsker de fleste at nettleien er forutsigbar. Betingelsen for at strømkundene skal være villige til å styre energibruken, er de ikke må redusere komforten, og at nettleien ikke blir høyere med nye tariffer.

Med enkle forklaringer viser det seg at de fleste skjønner forskjellen mellom energi og effekt, men forbrukere er i liten grad trenet i å tenke på effektforbruk og det er uvant å skulle forholde seg til kapasitet i strømnettet. Tankegangen bak å skulle betale for den kapasiteten man trenger, er likevel velkjent for de fleste gjennom betalingsordningene for en rekke andre produkter og tjenester.

Vurderer nye regler for nettleie

NVE er i gang med å vurdere endringer i regelverket for hvordan nettselskapene kan utforme nettleien. Tanken bak arbeidet som er satt i gang, er at nettleien bør stimulere strømkundene til å bruke strøm på en smart måte, slik at strømregningen ikke blir høyere enn nødvendig. Det bør derfor lønne seg for kundene å flytte forbruk fra perioder hvor strømnettet er høyt utnyttet, til perioder med mindre belastning. Nye krav vil først gjøres gjeldende etter at alle kunder har fått smart strømmåler i 2019.