Regjeringen legger til rette for grønt skifte i næringslivet. Det er blant annet stort potensial for økt verdiskapning og sysselsetting innen bioenergi.

Regjeringen ser stort potensial for økt verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi.

Kilde: OED

– Rike naturressurser og høy kompetanse gir oss konkurransefortrinn i overgangen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen legger til rette både for omstilling av tradisjonell industri og utvikling av helt nye næringer. Allerede neste år skal vi bruke 50 millioner mer på forskning tilknyttet bioøkonomi, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen la i går frem sin bioøkonomistrategi. Strategien skal bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser, reduserte klimagassutslipp og mer effektiv og lønnsom utnyttelse av naturressursene.

– Mye av det grønne skiftet er blått. Vi har enorme ubrukte ressurser i havet som kan gi grunnlag for nye jobber og verdiskaping, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen har pekt ut fire innsatsområder. Økt samarbeid på tvers av næringer, sektorer og fagområder, utvikle markeder for nye produkter, økt gjenvinning og foredling av det som i dag kaste og økt produksjon av fornybare biologiske ressurser på en bærekraftig måte.

-Det er naudsynt med auka produksjon av fornybare ressursar frå skog og jordbruk, samt betre bruk av råstoffa for å utnytte mogelegheitene som ligg i bioøkonomien. Det trengs samstundes eit nært samspel mellom råvareproduksjon, forsking, teknologiutvikling og foredlingsindustri for å møte utfordringane i framtida, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.