Tilgangen på henvendelser til Elklagenemnda er relativt stabil, forteller sekretariatsleder Snorre Lamark. (Foto: Tore Halvorsen)

Elklagenemnda har i 2016 registrert 354 ulike type henvendelser. 60 saker ble fremmet for behandling og vedtak.

Pågangen av henvendelser er relativt stabil, forteller sekretariatsleder Snorre Lamark. – Vi har i den senere tid registrert en svakt økende tendens til klager på kraftleverandører og vilkår. Betingelser knyttet til terminering av salgskontrakter inngår som en del av dette. Mange saker løser seg imidlertid før de kommer så langt som til sluttbehandling i nemnda.

Elklagenemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbruker. Med energiselskap menes nettselskap og kraftleverandører. Sekretariatet i Elklagenemnda tar i mot klager og gir veiledning til forbrukeren i forbindelse med klagesaken. Sekretariatet har en nøytral stilling og skal påse at sakene blir så godt opplyst som mulig.

Elklagenemnda, som ved utgangen av 2015 omfattet 179 selskaper, er opprettet etter avtale mellom Energi Norge og Forbrukerrådet, og ble godkjent i statsråd i mars 2007. Nemndsavtalen er fornyet 1. juli 2016. I ordningen inngår også Kraftleveringsavtalen mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Denne trer i kraft 1. januar 2017. KS Bedrift er også tilsluttet elklage-ordningen.

Elklagenemnda er sammensatt av to representanter oppnevnt av Forbrukerrådet og to representanter oppnevnt av energiselskapene. Nemnda, som i 2016 har hatt ni møter, ledes av en uavhengig jurist.