For å sikre tilfredsstillende forsyningssikkerhet og nå klimamålene står kraftsystemet i Europa foran store utfordringer i årene fremover. (Illustrasjonsfoto: Nettalliansen)

Den europeiske nettutviklingsplanen 2016 viser at omfattende investeringer i kraftsystemet er nødvendige, både for å nå klimamålsetninger og for å ivareta en akseptabel forsyningssikkerhet.

Kilde: Statnett

Europeisk nettutviklingsplan utgis hvert andre år av den europeiske organisasjonen for kraftsystemoperatører (ENTSO-E), hvor Statnett er norsk representant. Formålet med planen er å få til en samordnet planlegging av det europeiske kraftsystemet, med særlig fokus på å ivareta forsyningssikkerhet, tilrettelegge for klimamål samt tilrettelegge for markedsintegrasjon. 

I den europeiske planen er prosjekter av europeisk viktighet (PCI) evaluert i ulike scenarier med hensyn på lønnsomhet, hvordan de bidrar til forsyningssikkerhet og i hvor stor grad de bidrar til å nå klimapolitiske målsettinger. Generelt viser analysene noe lavere lønnsomhet enn tidligere for de aller fleste prosjekter i den europeiske planen, noe som har sammenheng med en generell nedgang i forventede priser på kull, olje og gass samt på utslipp av CO2. 

Fleksibilitet er viktig

Den europeiske planen viser også den potensielle viktigheten av høyere CO2-priser for å kunne nå klimamålsetninger, og peker på betydningen av mellomlandsforbindelsene som nå bygges fra Norge til Tyskland og Storbritannia. 

–  Trenden der fornybar kraftproduksjon uten særlig fleksibilitet erstatter mer fleksibel termisk kraftproduksjon forsterkes. Dette medfører økt europeisk behov for reguleringsevne. Kabelprosjektene våre passer godt inn i dette bildet, med tilgang til vannkraftsystemets iboende fleksibilitet, sier Statnetts prosjektleder Arne Pettersen.

For den nordiske systemutviklingen er de viktigste driverne ifølge planen disse:

  • Økning av kapasiteten mellom det nordiske synkronområdet og omkringliggende systemer
  • Tilrettelegging for vindkraft
  • Utfasing av kjernekraft
  • Videre integrasjon av det baltiske systemet.