Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge får sentrale oppgaver med å realisere regjeringens strategi innen bioøkonomi. (Illustrasjonsfoto: Treteknisk)

Hele ti departementer har vært med å utforme bioøkonomistrategien som ble lagt fram av regjeringen tirsdag.

Kilde: ENERGIX

Strategien legger stor vekt på samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder. Betydningen av forskning blir framhevet, og Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge får konkrete oppgaver for å iverksette strategien.

– Smart og effektiv bruk av biologiske ressurser vil være avgjørende for utviklingen av en rekke næringer fremover, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

– For virkelig å lykkes med bioøkonomien må vi hele tiden tenke samarbeid og kunnskapsutveksling på tvers av fag, næringer og sektorer. Det er derfor så viktig at regjeringen har greid å lage en strategi som favner og involverer så mange sektorer som denne gjør.

Regjeringens strategi, som har fått tittelen: Kjente ressurser – uante muligheter legger også stor vekt på at «en nasjonal satsing på bioøkonomi skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene,» som det står i forordet.

Strategien stiller nye krav til både det statlige virkemiddelapparatet og til de som skal benytte seg av det.

– Vi som jobber med forskning må tenke enda bredere og mer tverrfaglig på bioøkonomien enn vi gjør i dag, sier Hallén. –Men det skal vi greie. Tverrfaglighet er nesten alltid et gode innen forskningen, og flere av programmene våre som jobber med bioøkonomi stiller allerede krav om at prosjektene skal være sammensatt av partnere fra ulike fag og sektorer.

– Forskningsrådet har gode eksisterende programmer og satsinger som gir et godt grunnlag for å få fra kunnskapen vi trenger for å stimulere til bærekraftig næringsutvikling innen bioøkonomien, sier Hallén.