– Vi er i gang med en revisjon av programplanen for ENERGIX-programmet, sier programkoordinator Ane Brunvoll. Både de positive resultatene og forbedringspunkter tas med i arbeidet med revidert programplan. (Foto: Tore Halvorsen)

Nå er resultatene klare fra underveisevalueringen av ENERGIX-programmet som Oxford Research har gjennomført.

Kilde: ENERGIX

Oxford Research AS og en ekstern ekspertgruppe har gjennomført evalueringen av programdrift, organisering og styring av ENERGIX-programmet. Som en del av arbeidet tok de kontakt med prosjektledere og samarbeidspartnere for prosjekter som har fått bevilgning og prosjekter som har fått avslag. Over 400 svar på spørreundersøkelsen og dybdeintervju med nøkkelpersoner danner grunnlag for evalueringen.

Evalueringen har blant annet undersøkt:

  • om programmet styres på en slik måte at faglige og strukturelle mål i programplanen oppnås
  • om det er samsvar mellom programmets mål og de behovene som det er etablert for å møte
  • om utviklingen på området tilsier at programmets mål bør justeres

ENERGIX har en viktig oppgave

Ekspertgruppen peker på at det er en ambisiøs norsk klimapolitikk som ligger til grunn for etableringen av ENERGIX, og at det er viktig og riktig at programmet dekker et bredt spekter av temaer og virkemidler. Dette gir rom for at det jobbes langsiktig med mange teknologiske og samfunnsmessige endringer som skal bidra til at vi lykkes med den grønne omstillingen.

Et velfungerende program med høy addisjonalitet

Rapporten fra Oxford Research trekker frem at styrets og administrasjonens strategiske arbeid fungerer godt, og at man har ivaretatt problemstillinger knyttet til programmets bredde på en tilfredsstillende måte. Programmets randsoner er håndtert effektivt og med en tydelig strategi. Programmet ser ut til å ha høy addisjonalitet og det er stor prestisje knyttet til det å få bevilgning fra programmet sett fra brukernes ståsted. Samspillet mellom programstyret og programadministrasjonen får også gode skussmål i rapporten.

– Vi er veldig fornøyde med at både ekspertgruppen og de brukerne som har svart på undersøkelsene gir tilbakemelding om at ENERGIX-programmet er utløsende for gode prosjekter og at programmet har godt omdømme, sier direktør for energiavdelingen i Forskningsrådet Rune Volla.