I sin «vinterpakke» legger EU fram en rekke forslag innen arbeidet med energiunionen som også får stor betydning for Norge.(Illustrasjonsfoto: Multiconsult)

Europakommisjonen har lagt frem en rekke nye forslag i arbeidet med EUs energiunion. Forslagene innebærer endringer av eksisterende regelverk for fornybar energi, energieffektivisering og kraftmarkedet. Kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen.

Kilde: OED

Den såkalte «vinterpakken» fra Kommisjonen inneholder revisjoner av energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet, samt et nytt fornybardirektiv. I tillegg kommer en revisjon av markedsregelverket og tredje energimarkedspakke, samt ny elektrisitetsrisikoforordning. Kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen. Det innebærer krav til planer og rapportering knyttet til målsetningene i energiunionen, inkludert de overordnede klima- og energimålene for 2030.

– Forslagene kan få stor betydning for Norge som energiprodusent. Fra norsk side er vi opptatt av at EU utvikler velfungerende energimarkeder med god infrastruktur. Det er viktige forutsetninger for forsyningssikkerhet for energi i EU og for en god klimapolitikk, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Han viser til at regjeringen har fulgt arbeidet med energiunionen tett. Regjeringen vil ivareta norske interesser og fortsette å spille inn synspunkter når EU nå skal vedta forslagene til nytt regelverk.

Det nye styringssystemet legger opp til rapportering fra medlemslandene på alle de fem dimensjonene i energiunionen – forsyningssikkerhet, indre energimarked, energieffektivisering, avkarbonisering og forskning/innovasjon.

– Hvordan Norge skal forholde seg til det nye styringssystemet for energiunionen er for tidlig å si. Systemet blir omfattende, og EU skal nå mål som ikke nødvendigvis er tilpasset vårt energisystem. Vi må derfor finne en modell som er tilpasset vår nasjonale planlegging, samtidig som vi bidrar til energisamarbeidet i Europa, sier Lien.

De enkelte lovforslagene skal nå gjennom en forhandlingsprosess frem mot endelig beslutning i Rådet og Europarlamentet. Dette kan føre til endringer i forslagene som nå er lagt frem. Antallet forslag og kompleksiteten i dem betyr at denne prosessen kan ta tid. Når nytt EU-regelverk er endelig besluttet, starter den ordinære EØS-prosessen. Da må det tas stilling til om regelverket skal tas inn i EØS-avtalen og norsk rett, og om det skal gjøres eventuelle tilpasninger.

Olje- og energidepartementet vil nå gjennomgå forslagene fra Kommisjonen, og vil sende disse ut på høring. Departementet legger også opp til et høringsmøte med energibransjen tidlig neste år. Dette vil gi myndighetene nyttige innspill i vurderingene av hva forslagene betyr for Norge og eventuell innlemmelse i EØS-avtalen.