Med ENERGIX-programmet gir forskningsrådet støtte til 55 nye prosjekter innen forskning og utvikling av miljøvennlig energi.

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 55 nye prosjekter. Næringslivet har grepet muligheten i denne utlysningen og står bak 29 av disse prosjektene. I tillegg er næringslivet med og setter strategisk retning på 13 nye kompetanseprosjekter.

Kilde: ENERGIX

– Vi trenger kunnskapsutvikling og innovasjon på energiområdet for å utvikle fremtidens energisystem. Miljøvennlige energiløsninger er en helt nødvendig del av lavutslippssamfunnet, sier Olje- og energiminister Tord Lien.

Næringslivet har grepet muligheten i denne utlysningen. De 29 innovasjonsprosjekter i næringslivet blir støttet med litt over 200 mill. kroner, og bidrar selv med minst like mye. Sammen med næringslivets bidrag representerer dette forskning for over 400 millioner kroner.

I tillegg til innovasjonsprosjektene vil 13 kompetanseprosjekter for næringslivet få tilbud om litt over 150 mill. kroner i finansiering fra forskningsrådet hvor næringslivet i tillegg bidrar med 20 prosent av finansieringen til forskningsmiljøene.

Det er også innvilget 13 forskerprosjekter i denne runden. Også her var det svært hard konkurranse. Prosjektene som velges ut må score høyt på de vitenskapelige kriteriene, men samtidig vise at de har høy relevans for utfordringene på energiområdet eller gir kompetanse som næringslivet har bruk for framover.       

– Det er tydelig at både forskerne og næringslivet satser på miljøvennlig energi. Vi har fått inn søknader på alle fagområder, og er særlig fornøyd med at vi har fått mange prosjekter som vil bidra til kutt av klimagassutslipp i transport, industri og bygg og prosjekter som vil støtte opp om grønn vekst og eksport til et internasjonalt marked og mere miljøvennlig energi nasjonalt og globalt, sier programkoordinator i ENERGIX Ane Torvanger Brunvoll.

Grønn vekst – grønn konkurransekraft

Det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft overleverte sine anbefalinger og råd til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen i slutten av oktober. I rapporten ser utvalget på hvordan Norge kan omstilles til et lavutslippssamfunn. 11 sektorer har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft. Flere av prosjektene som får støtte vil bygge opp under disse veikartene.

– Et av forskningsprosjektene til Elkem kan for eksempel gi både grønn vekst med null utslipp, samtidig som det er helt i tråd med Norsk Industris veikart for prosessindustrien, sier Brunvoll.

Biodrivstoff – viktig for å redusere CO2-utslippene fra transport

Det tildeles hele seks prosjekter på biodrivstoff i denne runden. Økt bruk av biodrivstoff må spille en betydelig rolle for å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren. Biodrivstoff-forskningen blir styrket på en rekke interessante spor rettet mot produksjon av drivstoff fra norske råvarer, både fra skog og andre næringer.

ENERGIX-porteføljen blir i tillegg komplementær til den nye FME-en på biodrivstoff, Bio4fuels. Dette er en strategisk motivert tildeling, og samlet får ENERGIX nå en sterk portefølje som sammen med FME-en bidrar til å møte regjeringens krav om innblanding av 20 % biodrivstoff med økt styrke.

Digitalisering i kraftnettet

For å møte utfordringene og utnytte mulighetene i fremtidens kraftnett, tildeles det i denne runden seks prosjekter. Dette gjør at bransjen kan fortsette arbeidet med digitalisering og økt fleksibilitet i nettet. Bransjen står foran investeringsbehov i størrelsesorden 100 mrd. Økt digitalisering og ny kunnskap gjør at behovet for investeringer kan reduseres og mulighetene utnyttes på nye og bedre måter. Dette gir muligheter for verdiskaping gjennom nye produkter og tjenester som griper disse mulighetene. I de nye prosjektene finner vi både nettselskap, kraftprodusenter, teknologi- og tjenesteleverandører.

– Spesielt er det gledelig å se at det er flere nettselskap som har søkt og fått tildeling i denne runden, sier Ane Brunvoll.

Havteknologi og grønn vekst

En del av utlysningen har vært en fellesutlysning mellom programmene ENERGIX, PETROMAKS 2 og MAROFF. Denne utlysningen har hatt som mål å stimulere leverandørindustrien til å utvikle løsninger og teknologi for fornybarsektoren.

Videre har utlysningen vært innrettet mot å få leverandører innen olje- og gass sektoren, maritim virksomhet og operasjoner offshore til å utvikle radikalt nye løsninger som kan gi kostnadsreduksjoner, energieffektivisering og lavere utslipp.

Av totalt 12 søknader blir 5 innvilget. 2 av prosjektene blir støttet av ENERGIX. Det ene går på å bruke norsk boreteknologi innen geotermisk energi og det andre på CO2-fri pumpeteknologi.

I tillegg til dette blir det en stor tildeling på 28 millioner kroner til på forskning innen geotermisk energi for aktører fra disse næringene. Det blir også et stort løft på vindkraft med 5 prosjekter som er innvilget 47,5 millioner kroner.

Samlet betyr dette at det innvilges 80 millioner kroner til dette området.

Konkurransen har vært hard

Det har vært hard konkurranse om midlene. Selv om ENERGIX i år har kunnet tildele mange prosjekter, er det mange meget gode søknader som likevel ikke har nådd opp i konkurransen.

– Dette er både positivt og negativt. På den ene siden er vi veldig glade for at det er så mange gode søknader som konkurrerer om midlene, dette sikrer veldig høy kvalitet på de prosjektene som velges ut. På den andre siden er det mange flere prosjekter som kunne fortjent å bli finansiert, vi håper derfor at en del av disse bearbeides videre og kommer igjen som enda bedre søknader neste år, sier Brunvoll. 

Prosessen videre

I begynnelsen av januar sendes den formelle tilbakemeldingen til alle søkere, både de som avslag og de som får tilslag. Vi gjør oppmerksom på at selv om mange får innvilget det beløpet de har søkt om er det også en god del av søknadene som innvilges med noe lavere beløp. Vi vil gi tilbakemeldinger om dette så raskt vi kan, de som har fått innvilget prosjekt er også velkomne til å kontakte oss for å få vite mer om vedtaket. For alle prosjekter er programstyrets vedtak en invitasjon til å starte arbeidet med å innfri ambisjonene og føringene som er gitt før det tildeles endelig kontrakt.