NVE har fritatt NTE ( Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) fra konsesjonsbehandling for en mulig fornyelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsen. (Foto: Wikipeda)

NVE har gitt NTE (Nord-Trødelag Elektrisitetsverk) fritak fra konsesjonsbehandling for en mulig fornyelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsen. Et eventuelt nytt kraftverk kan være ferdig bygd i innen 2021.

Kilde: NTE

​- NVEs beslutning er svært gledelig, sier energidirektør Kenneth Brandsås. – Den forenkler prosessen fram til investeringsbeslutning, i og med at det nå er klart at opprusting og utvidelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk ikke er konsesjonspliktig. Samtidig bekrefter NVE med sin beslutning, at dette er et godt miljøprosjekt.

NVE har gjennom sitt vedtak gitt NTE anledning til å bygge et nytt kraftverk innenfor eksisterende tilltatelse fra 1941. Det nye kraftverket vil øke den årlige produksjonen av ny fornybar energi i størrelsesorden 111 GWh, fra 264 GWh til 375 GWh. Et eventuelt nytt kraftverk erstatter det gamle fra 1946 som i dag er betydelig nedslitt.

Samlet utbyggingskostnad er vurdert til ca. 700 mill. kroner og dersom NTE finner det lønnsomt, kan et nytt kraftverk stå ferdig innen 2021. NTE starter nå prosjektering av anlegget for å avklare lønnsomhet og fremskaffe grunnlag for investeringsbeslutning. En mulig investeringsbeslutning kan fattes om ca. ett års tid.

Prosjektet er en del av NTEs grønne vekst, og det nye kraftverket kan gi fornybar energi til rundt 20 000 husstander.

NTE bygger for tiden nytt vannkraftverk i Byafossen i Steinkjer og i Storåselva i Snåsa som også vil øke konsernets produksjon av grønn energi.

– Overgangen til fornybarsamfunnet krever økt produksjon av ren og fornybar energi. Et mulig nytt kraftverk i Nedre Fiskumfoss vil være ett betydelig bidrag, sier energidirektør Kenneth Brandsås.

Namsen er et av Norges viktigste laksevassdrag, og et nasjonalt laksevassdrag med eget beskyttelsesregime. NTE har derfor i planleggingen av det nye kraftverket lagt særlig vekt på å ivareta hensynet til laksen. Prosjektet er derfor miljødesignet med en rekke tiltak som forbedrer forholdene for laksen. Dette er tiltak som blant annet slipp av vann over fossen i smoltutvandringsperioden, økt vanngjennomstrømning i fisketrappa og ny forbedret elektrisk fiskesperre for å hindre laksen å vandre inn i utløpstunnelen til kraftverket. Disse tiltakene har også vært viktige forutsetninger for NVEs vedtak om konsesjonsfritak.

I planprosessen har NTE hatt en meget god dialog og et godt samarbeid med Namsenvassdraget Elveierlag, Grong kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.