Energieffektivisering i eksisterende bygg er det viktigste tiltaket for å nå ambisiøse klimamål. (Foto: Treteknisk)

Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er en av de viktigste utfordringene knyttet til energibruk og dermed CO2-utslipp i europeiske bygg. Likevel blir bare 1,2% av Europas bygningsmasse oppgradert årlig.

Kilde: Treteknisk

Treteknisk deltar på vegne av Norge i EU-prosjektet ABRACADABRA. Det er et bredt sammensatt FoU-konsortium der en vurderer aktuelle tiltak for lønnsom oppgradering av bygg. Prosjektet er finansiert av EU’s rammeprogram for innovasjon og forskning, Horizon 2020. Nylig arrangerte Treteknisk og Høgskolen i Bergen et seminar om energieffektivisering av bygg, og interessen var stor.

Man ønsket blant annet å belyse hvordan en investering i oppgradering eventuelt kan finansieres av påbygg på eksisterende bygningsmasse. Presentasjoner av lokale prosjekter i Bergensområdet viste at dette er et aktuelt tema også for norsk byggenæring.

Prosjektet har som målsetting å se på ulike løsninger knyttet til hvordan oppgradering av byggene kan finansieres, for eksempel ved å bygge på én eller flere etasjer. Treteknisk sitter også på bred kompetanse knyttet til trebyggeri og produksjon av industrialiserte trekonsepter.

Trebaserte løsninger er aktuelle for energieffektivisering og oppgradering av bygg. Dette omfatter alt fra etterisolering og ny kledning på bolighus til ferdig isolerte, industrialiserte treelementer, som kan brukes på offentlige og private næringsbygg. Videre er påbygg til eksisterende bygg et segment hvor ulike trekonsepter har store fortrinn på grunn av blant annet lav vekt. 

-Fokus på eksisterende bygningsmasses betydning for å nå klima– og miljømål må forsterkes, sier Heidi Finstad, adm.direktør i Treindustrien. Kombinerte løsninger med påbygging og oppgradering bidrar til positive miljøeffekter.