Etter fem DSB-tilsyn i Agder Energi Nett i 2016 er tilbakemeldingen klar; det er behov for systematisk rehabilitering av de eldste typene høy- og lavspenningsanlegg . (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Gamle anlegg må rustes opp i Agder Energi Nett. Det er konklusjonen etter fem tilsyn av DSB tidligere i år.

Tilsynene avdekket 17 avvik, og like mange anmerkninger ble gitt. Det generelle inntrykket er at Agder Energi Nett har utfordringer knyttet til systematisk rehabilitering av de eldste typene høy- og lavspenningsanlegg flere steder i sitt nett.

Ved tilsyn i desember 2015 påpekte DSB behov for en samordnet plan for rehabilitering/oppgradering av anlegg i distribusjonsnettet som blir vurdert til å være forbundet med en høy grad av risiko. Samtidig ble det varslet at dette vil bli fulgt opp ved fremtidige tilsyn.

Her er noen eksempler: To av avvikene i en av transformatorstasjonene knyttet seg til at sikringskursen var utkoblet uten at dette var merket, og at tilkoplingspunkter på batterispolene manglet isolasjon. I en annen stasjon var det ikke gjennomført entydig merking av langsgående jordskinne (PE) på veggen i apparatrommet. Mangelfull merking går igjen ved flere av avvikene.

I et nettstasjon ble det avdekket at ledende deler som ikke er del av det elektriske anlegget, manglet utjevningsledere tilknyttet jordskinne. Tilsynsrapporten viser til REN blad 6017, som påpeker «at alle utsatte og ledende deler i nettstasjonen skal forbindes og koples til jordsystem».