I forbindelse med innføring av nordisk balanseavregning (NBS) og nasjonal datahub for måleverdier ønsker NVE å forskriftsfeste krav til nettselskapenes forberedelser. (Illustrasjonsfoto: Nettpartner)

For å sikre en effektiv og forsvarlig innføring av nordisk balanseavregning (NBS) og nasjonal datahub for måleverdier (Elhub), må nettselskapene tilpasse sine systemer og rutiner til de nye løsningene. NVE ønsker derfor å forskriftsfeste krav til nettselskapenes forberedelser.

Kilde: NVE

NVE foreslår endringer i avregningsforskriften som pålegger nettselskapene å rapportere avregningsdata til eSett Oy fra 20. mars 2017. Dette er i tråd med tidsplanen til eSett Oy, som tilrettelegger for NBS og som vil overta balanseavregningen i Norge, Sverige og Finland fra 1. mai 2017.

I følge forslaget må nettselskapene i perioden 20. mars til 28. mai 2017 rapportere avregningsdata både til eSett Oy og Statnett. Rapporteringen til eSett Oy kommer altså i tillegg til avregningsforskriftens gjeldende krav om rapportering av samme data til Statnett.Hensikten med parallellrapporteringen er å sørge for at nettselskapene forbereder seg, samt å bidra med data til test av NBS. I tillegg vil parallellrapporteringen til 28. mai 2017 gjøre det mulig for Statnett å gjennomføre balanseavregning i gjeldende avregningssystem ved behov.

I tillegg foreslår NVE å legge inn et krav i avregningsforskriften om at nettselskapene må få IKT-systemene sine godkjent for informasjonsutveksling med Elhub. Nettselskapene må teste systemene sine i Edielportalen for å få dem godkjent. Fristen for dette er 1. juli 2017.

NVE vil følge med på aktørenes etterlevelse av sine forpliktelser som står beskrevet over. Aktører som ikke følger opp sine forpliktelser, vil kunne ilegges tvangsmulkt.
 

Et mer effektivt kraftmarked

Innføring av nordisk balanseavregning (NBS) og Elhub er to viktige skritt mot et mer effektivt kraftmarked. NBS innebærer etablering av en felles balanseavregning for Finland, Norge og Sverige, mens Elhub innebærer å etablere en nasjonal IKT-løsning for informasjonsutveksling i kraftmarkedet. Elhub vil blant annet bidra til effektiv utnyttelse av dataene fra de de nye smarte målere som skal være installert innen utgangen av 2018.