EU bevilger FoU-midler til samspillprosjekter mellom mat, vann og energi. (Illustrasjon: Sweco)

Samspillet mellom mat, vann og energi spiller en viktig rolle for politikkutforming, forskning og for samfunnet. Byområdene har utfordringer med befolkningsøkning, knapphet på mat og utilstrekkelig energi.

Kilde: ENERGIX

Dette er temaet for JPI Urbant Europas nye utlysning − The Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI)/Food-Water-Energy Nexus.

Utlysningstemaene
Utlysningen omfatter følgende tre tema:

  • Robust kunnskap, indikatorer og vurderingskriterier
  • Flernivåstyring og forvaltning
  • Ledelsesstrategier og løsninger for risikohåndtering i skjæringspunktet mellom bærekraftig urbanisering og samspillet mellom mat, vann og energi

Nye samarbeid
Et viktig mål med utlysningen er å få parter som jobber på hvert av de tre aktuelle temaene til å jobbe sammen. Det overordnede målet er økt tilgang på mat, vann og energi og hevet livskvalitet.

Søknadsfristene
Det ligger inntil 1,0 mill. euro i potten til finansiering av norske deltakere i disse internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjektene. De som er interessert i å søke må sende forprosjektsøknader innen fristen den 15. mars 2017. Frist for fulle søknader vil være 20. september 2017 (07:00 p.m. CEST).