Det er avgjørende at det endelige ansvaret for sikkerhet og beredskap i kraftnæringen forblir hos NVE og OED, skriver Energi Norge i et høringssvar. (Illustrasjonsfoto: Statnett/Energi Norge)

Når en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet skal utarbeides, er det avgjørende at det endelige ansvaret for sikkerhet og beredskap i kraftnæringen forblir hos sektormyndighetene OED og NVE, skriver Energi Norge i et høringssvar.

Kilde: Energi Norge

– Vi er generelt positive til tiltak som kan styrke sikkerhet og beredskap – som koordinering og utveksling av informasjon på tvers av samfunnssektorer. Likevel må ikke et slikt samarbeid gå på bekostning av dagens klare rolle- og ansvarsfordeling i kraftnæringen og føre til økt byråkratisering og høyere kostnader, sier næringspolitisk rådgiver Hans Olav Ween i Energi Norge.

Forsvarsdepartementet har sendt på høring et lovforslag – «Samhandling for sikkerhet» – som skal legge til rette for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner mot tilsiktede uønskede hendelser, som terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen alvorlig kriminalitet. Høringsfrist for innspill til loven, som vil gi en helhetlig tilnærming til forebyggende sikkerhet på tvers av samfunnssektorer, er 20. januar.

– Vi mener det primære ansvaret for forebyggende sikkerhet i de ulike samfunnssektorene må fortsette å ligge i det enkelte fagdepartement. Sektormyndighetene sitter på nødvendig fagkunnskap og kjenner næringens sikkerhetsmessige utfordringer. Det vil derfor være uheldig å introdusere et ytterligere sektorovergripende forvaltningsledd med fullmakter til å overstyre denne kompetansen, sier næringspolitisk rådgiver Hans Olav Ween i Energi Norge.

Velfungerende beredskap

Kraftnæringen har et velfungerende beredskaps- og sikkerhetskonsept, organisert gjennom kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Sikkerhet og beredskap reguleres gjennom energiloven og dens forskrifter, og forvaltes av Olje- og energidepartementet (OED) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– På bakgrunn av at dette, vil vi fraråde at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) gis anledning til å overstyre sektormyndighetene. Av samme grunn vil vi fraråde at det etableres et tvisteorgan med kompetanse til å treffe avgjørelser i strid med sektormyndighetenes vurderinger, understreker Ween.

Samtidig mener Energi Norge det er viktig at tiltak for å fremme tverrsektoriell koordinering baseres på grundige og dokumenterte samfunnsøkonomiske avveininger som sikrer forholdsmessighet mellom kostnader og nytte. Derfor ber Energi Norge om at et revidert forslag til lov sendes etter at ytterligere konsekvensutredninger er innhentet.