I forbindelse med fastsettelse av den årlige inntektsrammen for nettselskapene vurderer NVE endringer i referanserenten.( Illustrasjonsfoto: Varanger Kraft)

NVEs referanserente benyttes ved fastsettelsen av årlig inntektsramme for nettselskapene, og er forskriftsfestet i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-3. Referanserenten skal bidra til at nettselskapene oppnår en rimelig avkastning på sine investeringer gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet. Referanserenten fremkommer ved å benytte en WACC-modell.

Kilde: NVE

Parameterne i WACC-modellen ble sist gjennomgått i 2012, med virkning fra 1. januar 2013. Bakgrunnen for endringene var langvarig uro i finansmarkedene, som førte til at flere av parameterne i modellen ikke reflekterte de observerte markedsforholdene nettselskapene møtte.

I løpet av de 5 årene som har gått siden siste gjennomgang har det vært en utvikling i finansmarkedene som kan innebære at enkelte parametere i modellen bør justeres. NVE har derfor startet opp et arbeid med å vurdere om det er behov for endringer i NVEs referanserente. I forbindelse med vurderingene vil NVE ha dialog med bransjen, og vil søke bistand fra eksterne fagmiljøer. Hvis det viser seg å være et behov for en justering, tas det sikte på at forslag sendes på høring i løpet av 2017.