Østfold Energi, her illustrert med Ørje kraftstasjon/sluser i Østfold, er i omstilling. Blant annet skal bemanningen reduseres med 13 ansatte. (Foto: Østfold Energi)

Østfold Energi AS skal spare 28 millioner årlig gjennom effektiviseringsprogram. Bemanningstilpasning de nærmeste fire årene vil berøre inntil 13 ansatte, og vil hovedsakelig løses ved naturlig avgang.

Kilde: Østfold Energi

– Kraftbransjen står overfor betydelige utfordringer, og det rammer også oss hardt. Et kraftig prisfall de siste årene har medført en svekket økonomisk situasjon for selskapet, og i fjor var første gang det ikke ble utbetalt utbytte til eierne våre. Det er også stor usikkerhet om fremtidig pris- og markedsutvikling. Alle prognoser peker i retning av lave kraftpriser frem mot 2020, og mest trolig i flere år etter 2020. Det er også en bransje i kraftig endring med stor teknologisk utvikling, digitalisering og endret kundeatferd. Vi må tilpasse selskapet i dette bildet. Sånn sett følger vi samme oppskrift som alle andre norske kraftprodusenter. Endringene skal sikre et økonomisk bærekraftig fundament, at selskapet kan møte eiernes forventninger til utbytte og sikre et vekstkraftig og konkurransedyktig selskap for fremtiden, kommenterer administrerende direktør Oddmund Kroken.

– Høsten 2016 ble det igangsatt et internt effektiviseringsprogram som skal bidra til vårt mål om å være bransjeledende innen effektiv og lønnsom fornybar energiproduksjon. For å få til dette skal vi forbedre eksisterende virksomhet blant annet gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid. En effektiv produksjon må støttes av effektive og tilpassede stab – og støttefunksjoner. Dette vil dessverre også innebære en bemanningstilpasning på inntil 13 av våre ansatte, som hovedsakelig skal løses gjennom naturlig avgang over en fireårsperiode, forteller Kroken.

Både ansatte og de tillitsvalgte har vært delaktige i prosessen.

 – 28 millioner kroner i årlige kostnadsbesparelser er identifisert i effektiviseringsprogrammet fra 2020. Vi skal satse mer på forretningsutvikling ved å øremerke ressurser til å utforske nye forretningsmuligheter for Østfold Energi, forteller han.

– Denne omstillingen gir det utgangspunktet selskapet må ha for å sikre en økonomisk bærekraftig utvikling og den ønskede posisjonen blant de beste aktørene i fremtidens kraftmarked, sier Kroken.

Fakta:

• Selskapet har i dag 64 ansatte, fordelt på vannkraftproduksjon i Lærdal, varmeproduksjon i Rakkestad og stab- og støttefunksjoner i Sarpsborg.

• Eiere av Østfold Energi AS er Østfold fylkeskommune og 13 kommuner i Østfold.