Med en nyanskaffet robot har Nettpartner effektivisert strekking av ny tråd over blant annet spenningsførende linjer. (Foto: Nettpartner)

Nettpartner Prosjekt har anskaffet en line robot som er ideell for strekking av ny tråd over spenningsførende linjer, veier, jernbaner etc.

Kilde: Nettpartner

Ved å bruke lineroboten kan en oppnå en rekke besparelser:

  • Er ikke avhengig av utkoblingstid, stanser, etc. for å gjennomføre strekkingen
  • Kan redusere/eliminere kostander til trafikkdirigering
  • Forenklet operasjon
  • Redusert krav til sikring (trenger ikke overbygg)
  • Kortere tidsbruk for utkjøring av ny line på eksisterende med nedtak av gammel line

Roboten fungere ved at man benytter eksisterende line for å kjøre ut ny line. Etter at ny line er strekt kan roboten sørge for sikker fjerning av gammel line.