Konsulentrapport anbefaler at NVE innfører og fastsetter rammer for en gebyrordning for utredninger av tiltak i masket nett. (Illustrasjonsfoto: Multiconsult)

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE utarbeidet rapporten "Samfunnsøkonomisk vurdering av gebyrer som betaling for nettutredninger". Konsulentselskapet anbefaler at NVE innfører og fastsetter rammer for en gebyrordning for utredninger av tiltak i masket nett.

Kilde: NVE

Oslo Economics finner at en gebyrordning, altså på forhånd fastsatte satser, i mindre grad vil påvirke beslutninger om etablering, lokalisering og dimensjonering av ny produksjon og nytt forbruk. En gebyrordning kan først og fremst bidra til mer effektiv bruk av nettselskapenes utredningsressurser, ettersom den kan bidra til at nettselskapet må gjøre færre utredninger og til at prosjektene er mer modne før utredningene starter.

Todelt gebyrordning

Oslo Economics anbefaler at

  • det innføres en todelt gebyrordning, der aktøren først betaler gebyr for en alternativstudie (eller KVU) og deretter for eventuell utarbeidelse av konsesjonssøknad.
  • det ilegges tilleggsgebyrer dersom prosjekteier endrer sitt prosjekt eller ønsker at flere alternativer utredes, og dette medfører merarbeid for nettselskapet.
  • utredningsgebyret refunderes helt eller delvis til aktøren som utløste utredningen dersom flere aktører tilkommer før utredningen er gjennomført, eller knytter seg til samme anlegg innen en viss tid etter at anlegget er ferdigstilt.
  • gebyrordningen innføres sammen med en mer formalisert søknadsprosess for nettilknytning, der plikter og rettigheter for aktørene gjøres tydelige.
  • Oslo Economics mener at NVE bør fastsette de overordnede rammene og prinsippene for gebyrordningen, mens nettselskapene bør fastsette sine egne gebyrer. Det bør være frivillig for nettselskapene å innføre en gebyrordning. Gebyrordningen bør omfatte utredninger både i regional- og transmisjonsnett og gjelde likt for produksjon og forbruk. 

Prissignaler i masket nett

Rapporten er et innspill til NVEs arbeid med prissignaler i masket nett, som følger opp energimeldingen «Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030». I energimeldingen, som Regjeringen la fram i fjor, legges det opp til at nettselskapene skal gi sterkere lokaliseringssignaler til virksomheter som ønsker å knytte seg til høyere nettnivåer.

Etablering av ny kraftproduksjon eller nytt forbruk kan utløse behov for investeringer i overføringsnettet. Dersom det ikke er plass i eksisterende nett, er nettselskapene forpliktet til å utrede, omsøke og investere i nettanlegg for at produksjonen eller forbruket skal kunne knyttes til nettet. Nettselskapene har i dag ikke anledning til å kreve betaling for disse utredningene og prosessene.

Oslo Economics har sett på om gebyrer som betaling for nettutredninger kan gi ønskede lokaliseringssignaler, og gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av å innføre en gebyrordning for utredninger av tiltak i masket nett. Anleggsbidrag i masket nett kan være et annet tiltak som kan gi prissignaler om lokalisering, men dette er ikke vurdert i denne rapporten.