Bergen er nevnt som et av flere steder for lokalisering av et nytt investeringsselskap, «Fornybart AS», som skal bidra til redusert klimagassutslipp.

OED arbeider med å opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer (omtalt som "Fornybar AS"). I forslaget til statsbudsjett for 2017 fremmet regjeringen forslag til investeringsmandat for selskapet.

Kilde: OED

I mandatet heter det at selskapet bør lokaliseres i nærhet til gode finans- og investeringsmiljøer, samt miljøer som har lykkes i å kommersialisere ny teknologi. Regjeringen ønsker at ny virksomhet skal etableres utenfor Oslo-regionen. Departementet legger opp til at selskapet lokaliseres til Bergens-, Stavanger-, eller Trondheimsregionen.

Departementet ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag, som også inkluderer eksterne vurderinger. Deloitte AS er derfor bedt om å utrede og vurdere hvilket av de tre lokaliseringsalternativene som fremstår som mest egnet med tanke på best mulig måloppnåelse for investeringsselskapet. Deloitte skal levere rapporten i løpet av januar.