Norges hundre år gamle vannkraftlovverk skal nå moderniseres. Her er Øvre Forsland kraftverk i Nordland som stod ferdig sommeren 2015, der kraftproduksjon skjer på naturens premisser. (Foto: Geir Edvardsen / Helgeland Kraft)

Olje- og energidepartementet (OED) foreslår å modernisere to sentrale lover om vannkraft fra 1917. Energi Norge ser det som positivt at lovene nå gjøres mer tilgengelige gjennom språklige oppdateringer og opprydding i lovteksten.

Kilde: Energi Norge

Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven fra 1917 utgjør selve grunnstammen i regelverket for norsk vannkraft.

– Det er derfor positivt at OED nå gjennomfører et omfattende og grundig arbeid for å modernisere de 100 år gamle lovene slik at de blir mer tilgengelige for brukerne, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Utilsiktede konsekvenser

Forslagene til endringer i de to lovene har nylig vært på høring, med frist for innspill 10. og 17. februar. Energi Norge er generelt positiv til moderniseringen, men har i sitt høringssvar også enkelte kritiske merknader til deler av forslaget fordi noe av det som antas kun å være modernisering av lovgivningen, kan ha utilsiktede konsekvenser.

– Det er viktig at endringene ikke har utilsiktede materielle konsekvenser, sier Hjørnegård og peker på blant annet på reglene for ekspropriasjon.

Videre peker Energi Norge i høringssvaret på en rekke andre områder hvor det er behov for fornying, forenkling og forbedring i tråd med regjeringens mål.