Med en resultatforbedring på 25 prosent ble 2016 et godt år for Skagerak Energi. (Illustrasjonsfoto: Skagerak Energi)

Underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i Skagerak Energi endte i 2016 på 1308 millioner kroner. Dette er 25 % bedre enn året før.

Kilde: Skagerak Energi

– Konsernet har en god utvikling. Vi har nedgang i driftskostnadene i tråd med egne målsetninger. Samtidig bidrar en høyere kraftpris til bedre inntjening på kraftproduksjon, sier konsernsjef Knut Barland.

Resultat etter skatt endte på 378 millioner kroner, en nedgang fra 692 året før. Årsakene til endringen er blant annet at verdien av urealiserte gevinster på kraftsikringskontrakter ble redusert i forhold til året før. Videre var 2015-resultatet preget av engangseffekter som salg av konsernets andel i Småkraft AS.

Samlede investeringer i 2016 beløp seg til 660 millioner kroner. Hovedtyngden av investeringene har vært i Skagerak Nett (71%) og i Skagerak Kraft (16%).

– Alle investeringer er finansiert over driften. I tillegg er netto rentebærende gjeld redusert med 200 millioner kroner til 4.8 milliarder. Dette gjør at konsernets finansielle posisjon er styrket i løpet av året, sier Barland.

Totalt sykefravær var i 2016 3,1% (3,8). Dette er det laveste registrerte sykefraværet i Skageraks historie.

– Konsernets mål er at ingen skal utsettes for skader eller yrkesrelatert sykdom på grunn av våre aktiviteter. Konsernet legger spesielt vekt på å tilrettelegge arbeid for ansatte med helseutfordringer. Dette er en av flere viktige årsaker til stadig synkende sykefravær, avslutter Barland.

Skagerak Kraft produserte 5 993 GWh mot 6 011 GWh i 2015. Dette tilsvarte 4% av landets totale årsproduksjon av kraft. Systemprisen i markedet endte på 24,97 øre/kWh, mot 18,71 i 2015.

Skagerak Nett investerte 470 millioner kroner, med Solum koblingsstasjon og oppstart av AMS- prosjektet som de største postene. Selskapet hadde ved årets utløp 190 496 kunder.

Skagerak Varme har hatt en solid vekst i salgsvolum, og leverte 114 GWh i 2016 (88 GWh i 2015). Fornybarandelen i varmeproduksjonen var på 95%, EBITDA endte på 10 millioner kroner.

Satsingen på biogass har gitt positive resultater for Skagerak Naturgass. Inntekten økte til 106 millioner kroner (99), og EBITDA endte på 14,2 millioner (6,5). Investeringene utgjorde 34 millioner kroner, der bygging av fyllestasjoner for buss i Tønsberg og Skien utgjør en vesentlig del.