sikringsskap
Riktig dimensjonering av elektrisk anlegg er viktig, påpeker DSB. Illustrasjonsfoto.

I perioden 2010 til 2015 avdekket Elsikkerhetsavdelingen i DSB 6 518 avvik i den landbaserte elektriske infrastrukturen. I 2015 avdekket DLE (Det Lokale Eltilsyn) 281 269 avvik.

Dette er tall som fremgår av rapporten om helhetlig gjennomgang av arbeidet med elsikkerhet i DSB, som nå er under bred distribusjon til berørte miljøer i samfunnet. Med tall og fakta underbygger rapporten inntrykket av hvor viktig det er å arbeide systematisk om målrettet med elsikkerheten her i landet.

I 2015 ble det til DSB meldt inn 497 elulykker. Av dette var i overkant av 100 ulykker med personskade. Antallet elulykker med dødelig utgang viser betydelig nedgang. Mens det i 1965 ble registrert 20 dødsulykker relatert til elektrisitet, har snittet i perioden 2005 – 2016 vært 1,08 dødulykker pr. år.

Statistikken viser at 40 prosent av alle boligbranner her i landet er forårsaket av feil ved, eller bruk av elektriske anlegg eller utstyr. I perioden 2010 – 2015 var det registrert 1477 branner forårsaket av tekniske feil, og tilsvarende 1318 branner ved feil bruk av elektrisk utstyr. I 2016 omkom 40 personer i brann. Dette inkluderer alle branner, også uten elektrisk årsak.

Disse tallene etterlater seg liten tvil om at arbeidet med elsikkerhet er svært viktig, og at samfunnet allokerer tilstrekkelig med ressurser til å håndtere utfordringen. I den videre behandlingen av rapporten vil det bli tatt nødvendige og viktige grep i så måte.