NEK 400 er en standard som beskriver hvordan et elektrisk anlegg skal bygges for å ivareta helse, miljø og sikkerhet – og være egnet til den forutsatte bruk.

NEK får en del henvendelse fra enkeltpersoner, borettslag og sameier om hva "..elektrisk anlegg leveres i samsvar med NEK 400.." egentlig betyr. Det vises til slike formuleringer i salgsprospekt og kontrakt mellom utbygger og bygningseier - og den nybakte eier vil naturligvis være sikre på at de får varen de har betalt for.

Kilde: NEK

NEK 400 er en standard som beskriver hvordan et elektrisk anlegg skal bygges for å ivareta helse, miljø og sikkerhet – og være egnet til den forutsatte bruk. Normen er et arbeidsverktøy for de som planlegger og utfører elektriske anlegg i alle typer bygninger, herunder boliger.

Forholdet til myndighetskravene

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskriften er fastsatt av den nasjonale myndigheten på området – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og NEK 400 samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Virksomheter som planlegger og utfører elektriske anlegg skal i henhold til forskriften utstede en samsvarserklæring hvor de bekrefter at regelverket er oppfylt, og må, dersom NEK 400 er lagt til grunn for arbeidet, angi hvilken utgave av NEK 400 som er benyttet.

Prosjekterende og utførende av elektrisk anlegg er underlagt tilsyn fra det lokale eltilsynet. Det fører kontroll med at de som bygger elektriske anlegg er kvalifisert og leverer anlegg i samsvar med myndighetskravene. I og med at «alle» utførende i praksis benytter gjeldende utgave av NEK 400, vil myndighetene i praksis kontrollere at leveransene har det sikkerhetsnivået NEK 400 beskriver.

Nyheter hvert fjerde år

NEK 400 kommer ut hvert fjerde år. Første gang var i 1998, siden i 2002, 2006, 2010 og nå sist i 2014. Neste utgave kommer i 2018. Myndighetene har hatt som praksis å tillate et års overgangstid før de «krever» at ny utgave skal legges til grunn. Dette innebærer at du kan få levert et elektrisk anlegg etter «gammel standard» en stund etter at ny NEK 400 er lansert.

Samsvarserklæring – også et viktig dokument for kunden

En samsvarserklæring vil, overfor kunden, bekrefte at den elektriske lavspenningsinstallasjonen er levert i samsvar med gjeldende forskrift og angitt utgave av NEK 400 (eller angitte deler av denne). En slik erklæring vil være en del av den privatrettslige avtale mellom de som planlegger og utfører det elektriske anlegget og deg som kunde. Den som blir eier av anlegget er pliktig til å ta være på samsvarserklæringen og underliggende dokumentasjon.

Er mitt elektriske anlegg i tråd med standard?

Virksomheten som utførte anlegget skal gjennomføre sluttkontroll med det elektriske anlegget for å sikre at de faktisk har levert et elektrisk anlegg i samsvar med NEK 400. Likevel oppstår det av og til tvil hos enkelte nye leilighetseiere om anlegget er i tråd med kravene. NEK 400 inneholder for eksempel spesifikke krav til overspenningsvern, jordfeilautomater, antall stikkontakter i de ulike rom, uttak for belysning med videre. Kunden kan selv bruke NEK 400 til å kontrollere at kravene som er satt er oppfylt, men i praksis vil man normalt stole på erklæringens korrekthet.

Dersom du er i tvil om det elektriske anlegget er sikkerhetsmessig forsvarlig, kan du kontakte det lokale eltilsyn for å få råd i sakens anledning – eventuelt henstille dem om å gjennomføre kontroll. De har ikke plikt til å gjennomføre slik kontroll, men kan velge å gjøre det hvis de finner at din tvil har substans.

Skuffet over det elektriske anlegget?

Enkelte blir skuffet over det elektriske anlegget i nye, kostbare leiligheter. Mange har ikke vært klar over at det er de selv som må bestemme hvordan det elektriske anlegget skal være. Hvis ikke vil man få et anlegg basert på de minimumskrav som er definert i forskrift og NEK 400.

NEK anbefaler de som har inngått kontrakt på ny leilighet eller hus om å ta en prat med de som utfører det elektriske anlegget og vurdere om en oppgradering til høyere standard kan gjøres til en fornuftig pris. Kanskje ønsker du høyere grad av automatisering på det elektriske anlegget ditt? En prat koster deg ingenting, men irritasjonen etterpå over ikke å ha gjort det kan være langvarig.

Utbygger vs. senere eier

Mange utbyggere bygger leiligheter med minste tillatte standard på det elektriske anlegget. De gjør ikke noe galt i det, men husk hvem som skal eie leiligheten de neste 30 årene – det er kanskje deg? Bruk dette som begrunnelse for å finne ut hvilket handlingsrom du har i forbindelse med kontraktsinngåelse. Åpnes det for å gi deg tilleggsvalg? Vil du få anledning til å møte elektrikeren til en prat? Husk at en utbygger og deg som senere blir eier av leiligheten kan ha ulike mål og ønsker om standard. Det er bedre å ta denne samtalen før inngåelse av kontrakt enn etter, ikke sant?