Dersom begrunnelsen er godt nok dokumentert har strømkunder rett til å reservere seg mot utskifting av gammel strømmåler med AMS-måler. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Stråling fra AMS-målere er farlig. At folk kan bli syke er meget godt dokumentert. Dette er påstander fra et leserinnlegg i avisa Varingen i Nittedal, en av de nærmeste nabokommunene til Oslo.

Og fra et innlegg på facebook siterer vi følgende: Da energiselskapet spurte svarte jeg at jeg ikke under noen omstendigheter vil utsette meg selv, mine hunder, mine barn, barnebarn, venner og bekjente for unødvendig stråling. I forlengelsen legger samme person til: Men det største ankepunktet er at jeg nekter å la meg overvåke.

Om bytte av måler konkluderer vedkommende med følgende: Vel, jeg bryr meg hverken om hva staten pålegger energiselskapene, heller ikke hva mitt energiselskap pålegger meg. Så lenge pålegget ikke tjener mine interesser i mitt hus, så er jeg i min fulle rett til å nekte et slikt bytte.

Om fare for helseskadelig stråling sier Statens strålevern følgende: AMS -målere har flere teknologier. Noen sender signal via strømnettet, mens andre sender via mobilnettet eller tilsvarende. Felles for disse teknologiene er at strålingen er kortvarig og svak, og ikke helsefarlig.

I et rundskriv fra NVE fremgår det blant annet følgende om rett til å reservere seg mot bytte av strømmåler: Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS-målere bl.a. dersom «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker».

Videre heter det: Denne bestemmelsen aktualiseres særlig når kunder nekter eller ber om fritak for installasjon av AMS. Kundens begrunnelse er typisk påstander om ubehag eller helseplager forårsaket av AMS, samt frykt for overvåking og at personopplysninger skal bli misbrukt. 

Tilbakemeldinger fra nettselskap og kunder tyder på at nettselskapene har noe ulik praksis mht. håndhevelsen av denne bestemmelsen. 

NVE vil holde fast ved at nettselskapene som utgangspunkt skal kreve at kunder som krever fritak for installasjon av AMS-måler så langt mulig dokumenterer grunnlaget for dette. Det er tilstrekkelig at f.eks. en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan knyttes til AMS.  

NVE vil samtidig anbefale nettselskapene inntil videre å ikke være restriktive når kunder motsetter seg skifte av strømmåler. Dette innebærer at nettselskapene bør kunne gi et midlertidig fritak for de kunder som av ulike årsaker måtte motsette seg eller ikke ønsker å bytte til en AMS-måler. Dette kan også gjelde kunder som nekter nettselskapet tilgang til eksisterende måler. 

NVE er kjent med noen tilfeller der kunder grunnet påstått eloverfølsomhet har bedt om at den installerte AMS-måleren fjernes og erstattes med en konvensjonell måler. Dette kan typisk skje ved flytting og skifte av bolig. I tillegg til unntaksbestemmelsene i avregningsforskriften, vil disse tilfellene falle inn under kontrollforskriften , dvs. at kundene må selv dekke kostnadene ved å bytte av måler. 

Når bl.a. omfanget og grunnlaget for fritak er kjent etter 2018, vil NVE i samråd med bransjen kunne ta stilling til og eventuelt fastsette mer permanente kriterier for fortsatt fritak. Det er derfor viktig at nettselskapene registrerer de fritakene som gjøres og ikke minst på hvilket grunnlag fritaket er gjort.  

 NVE har så langt ikke vurdert og tatt stilling til om eventuelle merkostnader for nettselskapet som skyldes fritak for AMS gir grunnlag for å differensiere nettleien.