I 2016 ble det produsert 149,5 TWh kraft. Dette er det høyeste nivået som er registrert i løpet av et år. (Illustrasjonsfoto: BKK)

Produksjonen av kraft var på 149,5 TWh i 2016. Det er en økning på 3,1 prosent sammenlignet med året før og det høyeste nivået som er registrert.

Kilde: SSB

Den store vannkraftproduksjonen i 2016 kan ses i sammenheng med at vannstanden i norske magasiner lå på et historisk høyt nivå ved inngangen til året. I årets tre første kvartaler lå magasinfyllingen over eller på normalen. I tillegg bidrar investeringer i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg til høyere kraftproduksjon over tid. Elsertifikatordningen mellom Norge og Sverige startet i januar 2012 og har stimulert til utbygging av fornybar kraft. 

Vannkraft dominerer kraftproduksjonen

Vannkraft utgjorde 96,3 prosent av den totale kraftproduksjonen på 149,5 TWh. Varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,3 og 1,4 prosent. Sammenlignet med 2015 var det små endringer i produksjonsandelene. 

Stor nettoeksport av kraft

Norge eksporterte 22,2 TWh i 2016, mens det ble importert 5,7 TWh. Det ga en nettoeksport av kraft på hele 16,5 TWh som er det tredje høyeste nivået registrert i statistikken. I alle måneder i 2016 var det høyere eksport enn import av elektrisitet. Utveksling mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold i kraftmarkedene, prisene på elektrisitet og kapasiteten på overføringslinjene. Den høye nettoeksporten kan ses i lys av mildt vær i Norge og god tilgang på vann. Dette bidro til at de fleste av de norske prisområdene hadde en lavere gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft sammenlignet med de andre nordiske prisområdene og Nederland. 

Rekordstort innenlands strømforbruk

Det totale bruttoforbruket av strøm var 133,1 TWh i 2016, som er en økning på 2,1 prosent sammenlignet med året før og det høyeste nivået som er registrert. Alle store forbruksgrupper i statistikken viste en oppgang i strømforbruket fra 2015. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk i kraftstasjonene inngår også.

Oppgang i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 79,5 TWh i 2016, en økning på 3,2 prosent sammenlignet med året før. Husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent. 

Økt strømforbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert, var 36 TWh i 2016. Dette er en oppgang på 1,6 prosent sammenlignet med året før. 

Oppgang i forbruket i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet, var 7,1 TWh i 2016. Dette er også medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen. Forbruket var 2,1 prosent høyere enn i 2015. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.