NVE har fastsatt nettselskapenes inntektsrammer for 2016 til 19 milliarder kroner, eksklusive Statnett. (Illustrasjonsfoto: Istad)

NVE har 1. februar 2017 vedtatt nettselskapenes inntektsrammer for 2016. Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusive Statnett SF, er på 19 milliarder kroner.

Kilde: NVE

Total vedtatt inntektsramme for 2016 er høyere enn den varslede, noe som i hovedsak skyldes at endelig referansepris på kraft for de ulike prisområdene ble høyere enn den estimerte prisen ved varselet. Referanseprisen benyttes til å beregne kostnader som skyldes overføringstap i nettet. For varselet ble referanseprisen på kraft estimert til 201 kr/MWh, mens de endelige kraftprisene for vedtaket ligger mellom 244 og 277 kr/MWh. KPI har endret seg fra 139,7 for 2015 og 143,8 for 2016 i varselet til 139,8 for 2015 og 144,8 for 2016 i vedtaket. KPI-lønn har endret seg fra 215,4 til 215,7 for 2015 og 221,6 til 220,4 for 2016. Referanserenten, som benyttes til å beregne avkastning, er også noe endret, fra 6,39 % for varselet til 6,32 % for vedtaket.

I forhold til varselet er beregningsgrunnlaget for enkelte selskaper korrigert. Korreksjonene stammer fra tilbakemeldinger fra selskapene og tilsyn. Vedtakene er basert på samme beregningsmetoder som varsel om inntektsramme for 2016.

Under relatert informasjon til høyre på denne siden, er alle data benyttet i fastsettelsen av de varslede inntektsrammene lagt ut. I Inntektsrammeberegning 2016 fremgår det hvilket kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm som er lagt til grunn ved beregning av inntektsrammene, samt den endelige inntektsrammen til hvert enkelt selskap. Her ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget samt et infoskriv om beregning av inntektsramme, kostnadsnorm og øvrige parametere. I tillegg har vi gjort tilgjengelig en oversikt over endringer NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data.