Investeringene i kraftforsyning når nye høyder i år, her illustrert med illustrasjon av Nedre Otta kraftverk, som er planlagt ferdigstilt våren 2020. (Illustrasjon: Opplandskraft)

Virksomhetene anslår høyere samlede investeringer for 2017 innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning sammenlignet med anslag gitt i forrige måling. Høyest er anslagene innen kraftforsyning.

Kilde: SSB

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringene for 2017 nå til 205 milliarder kroner, som er 4,1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Anslaget er likevel 7,8 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2016, gitt i 1. kvartal 2016. Nedgangen som nå antydes er klart mindre enn i forrige undersøkelse, da det ble indikert en samlet nedgang på 13,5 prosent fra 2016 til 2017. Nedgangen i 2017 drives av at det fortsatt ligger an til et klart fall innen olje- og gassvirksomhet. Anslaget for industrien i denne målingen øker vesentlig slik at industriinvesteringene nå ser ut til bare å bidra marginalt til nedgangen i 2017. Utsikter til høye investeringer innenfor kraftforsyning bidrar derimot til å dempe den samlede nedgangen.

Nytt rekordhøyt investeringsnivå i kraftforsyning for 2016

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning opp i rekordhøye 26,2 milliarder kroner i 2016. Dette er 13,4 prosent mer enn de utførte investeringene i 2015. Et høyt investeringsnivå innenfor produksjon av elektrisitet samt overføring og distribusjon sto bak veksten. Veksten i produksjon av elektrisitet kan blant annet knyttes til utbyggingsstart av flere vindpark-prosjekter. Økningen for overføring og distribusjon skyldes oppgradering av kraftnettet og økte investeringer knyttet til installering av smarte strømmålere (AMS). Investeringer relatert til mellomlandsforbindelser forklarer også deler av veksten. Se artikkelen Kraftinvesteringer i støtet for mer om kraftforsyningsinvesteringene.

…og investeringsveksten i kraftforsyning fortsetter i 2017

Nye estimater for 2017 antyder tiltakende vekst innenfor kraftforsyning i inneværende år. Anslaget for 2017 ligger nå hele 20,9 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2016. Utsikter til høyere investeringer innenfor produksjon av elektrisitet, samt videre vekst i overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer denne utviklingen. Veksten innenfor produksjon av elektrisitet henger sammen med utbygging av flere nye vindparker, i tillegg til oppgradering av gamle kraftstasjoner. Den betydelige veksten i utbygging av vindkraft kan delvis forklares med nye avskrivningsregler i tillegg til at frist for å søke el sertifikater nærmer seg.