Med bakgrunn i utviklingen i kraftmarkedet har Tafjord fått eierne med på en ny og mer forutsigbar utbyttepolitikk, her illustrert med Hellebroa i Ålesund,hvor konsernet har sitt hovedkontor. (Foto: Henny Stokseth)

TAFJORD har gjennom de fire siste årene arbeidet systematisk for å styrke sin konkurransekraft. Dette arbeidet har vært konsentrert om å øke inntektene i alle forretningsområder og redusere variable og faste kostnader, samt å kun gjøre nødvendige investeringer innenfor etablert kjernevirksomhet.

Kilde: Tafjord

For å sikre selskapets soliditet vedtok styret den 21. desember 2016 en ny utbyttepolitikk. Dette innebærer at TAFJORD skal være en solid låntaker med en kredittrating på BBB eller bedre. Følgende prinsipper skal gjelde for utbyttepolitikken inntil målsatt kredittrating er oppnådd:

  • Utbyttet skal være resultatavhengig
  • Utbyttegrunnlaget skal være konsolidert årsresultat fratrukket ekstraordinære inntekter
  • Utdelingsgraden skal være 1/3 av utbyttegrunnlaget.

– I forbindelse med evaluering av utbyttepolitikken har det vært viktig for oss å ha en tett dialog med våre eiere. Prosessen har vært konstruktiv og jeg opplever at vi har eiere som forstår de utfordringene endringene i markedet innebærer for selskapet. Det er godt at vi nå har fått en avklaring på utbyttespørsmålet, sier styreleder Anne Breiby.