I 2013 ga NVE Statnett i oppdrag å etablere en datahub som skal omfatte alle måledata for strøm i Norge. Siden har det av ulike årsaker oppstått forsinkelser som KS Bedrift mener at kraftselskapene ikke kan straffes for. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Krav om at kraftselskap skal møte frister for utrullingen av Elhub forskriftsfestes. NVE kan ilegge tvangsmulkt mot selskap som ikke klarer fristene. Kraftselskapene straffes for andres feil.

Av: Asle Strand/ KS Bedrift

Aktørene i den norske kraftbransjen går et hektisk halvår i møte. Første mars er fristen satt for at selskapene sertifiseres i Ediel-portalen, systemet som brukes for sertifisering av systemer og aktører som skal koples til Elhub. Første juli er fristen satt for aktørgodkjenning i Elhub.

Nå har NVE bestemt at selskap som ikke rekker disse fristene kan bli ilagt tvangsmulkt.

Fra starten har Elhub-prosjektet vært preget av utsettelser og uklarheter som ikke kan tilskrives aktørene i bransjen. Listen over uheldige forhold er lang, og her kan vi nevne:

  • Statnett, som eier Elhub, har insistert på innføring av Elhub etter innføring av Nordisk Balanseavregning (NBS). Sistnevnte prosjekt er driftet fra Finland, altså et prosjekt som foregår helt utenfor nasjonal kontroll. Når NBS er blitt preget av utsettelser, utsettes også Elhub. Informasjon fra NBS til selskapene i norsk kraftbransje har vært ytterst mangelfull.
  • Deler av Elhub-prosjektet håndteres av Accenture, som satte bort sentrale funksjoner til India. Dette har ført til usikkerhet, uklar kommunikasjon – og forsinkelser.
  • Disse forholdene har ført til kraftige kostnadsoverskridelser. Sent i fjor var kostnadssprekken på 27%. Regningen må bæres av aktørene i bransjen.
  • Bransjeaktørene er helt avhengige av at tilbyderne av operativsystemene tilbyr løsninger som kan «snakke» med elhub simultant med NBS, og at etterspørselen etter slike løsninger kan dekkes. Om ikke, vil selskapene ikke kunne møte fristene som er satt.

Det bør være unødvendig å understreke at dette er forhold som er helt utenfor bransjens kontroll – men vi gjør det likevel. Vi mener det er direkte frekt fra NVEs side å skyve både kostnader og problemer over på bransjen, når Elhub-prosjektet har vært preget av vingling.

For det andre vil vi benytte sjansen til å påpeke at bransjens involvering i Elhub er mangelfull. Bransjen har ikke eierskap til prosjektet, heller ikke innpass i styret. Når bransjen må bære kostnaden for et prosjekt med store huller, bør de også få en tydeligere rolle i Elhubs videre utvikling og drift.