Ved Vamma kraftverk i Glomma bygger Hafslund et nytt aggregat. Dette, som vil gi 230 GWh ny fornybar energi, skal være produksjonsklart i 2019. (Foto: Hafslund)

Hafslund oppnådde et solid resultat etter skatt i 2016 på 1402 millioner kroner. 2016 var det fjerde året på rad med resultatframgang, og det arbeides videre med vekst og effektivisering i hele organisasjonen. Gjennomsnittlig spotpris i Oslo-området økte noe etter svært lave priser i 2015. Styret foreslår å øke utbyttet til 3,25 (3,00) kroner per aksje.

Kilde: Hafslund

– 2016 ble nok et år med solid drift og resultatforbedringer i alle fire forretningsområdene. Vekst, rendyrking av virksomheten, og et kontinuerlig forbedringsarbeid har gitt stabile og økende resultater, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter.

– Antall nett- og strømkunder øker, og vi har noe vekst i fjernvarmeleveransene. Samtidig arbeides det videre med effektivisering i alle områdene, og særlig de mulighetene for effektivisering som ligger i digitalisering, sier konsernsjefen.

Etter svært lave priser i 2015 økte gjennomsnittlig årlig spotpris i Oslo-området med 7 øre/kWh til 24 øre/kWh i 2016.

Hafslund hadde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 818 millioner i 4. kvartal, som er noe høyere enn i samme kvartal i fjor (796 millioner). Alle fire forretningsområdene viser framgang i kvartalet. Kvartalet var preget av høyere energietterspørsel og kraftpriser enn samme kvartal i 2015.

Forretningsområdet Nett oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) i 2016 på 1654 millioner (1388 millioner). Framgangen skyldes både høyere nettariffer og lavere driftskostnader. 4. kvartal ga et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 459 millioner, som er 14 prosent høyere enn samme kvartal i 2015.

– Økt lønnsomhet i nettvirksomhet kommer som følge av forbedring i relativ effektivitet i forhold til andre nettselskaper. Forretningsområdet Nett gjennomfører et betydelig effektiviseringsarbeid. Integrasjonen av nettvirksomheten i Østfold som ble kjøpt i 2014 viser at vi også klarer å hente ut betydelige synergieffekter ved kjøp og sammenslåing av nettvirksomheter, sier Ruyter.

Det er god framdrift i utrulling av nye strømmålere, og 100.000 installerte målere ble passert i januar. Samlet skal Hafslund installere nærmere 700.000 nye målere hos alle nettkundene innen 2019.

Forretningsområdet Varme oppnådde et resultat før avskrivinger (EBITDA) på 437 millioner (383 millioner) i 2016, det beste resultatet for et år noensinne. Det ble tilknyttet nye kunder med et varmebehov på 44 GWh/år i 2016. Økte kraftpriser og nettariffer ga høyere fjernvarmepris. Samtidig økte brenselskostnadene, hovedsakelig som følge av økte priser på kraft.

– I desember inngikk Hafslund Varme avtale om leveranse av varme og kjøling til Deichmanske hovedbibliotek og det nye Munch-museet, begge bygget med høy miljøstandard. I tillegg er det avtalt levering av fjernvarmebasert kjøling til næringsbygg i Oslo Sentrum. Fjernvarmebasert kjøling er ny teknologi i Norge. Hafslund Varme etablerer seg dermed som totalleverandør av varme og kjøling i Oslo, sier Finn Bjørn Ruyter.  

Forretningsområdet Produksjon leverte et driftsresultat før avskrivinger på 462 millioner i 2016, en økning fra 391 millioner i 2015. Resultatforbedringen skyldes økte kraftpriser, som mer enn oppveier for lavere produksjonsvolum. Byggingen av nytt kraftverksaggregat i Vamma følger planen mot ferdigstillelse til vårflommen 2019. Prosjektet innebærer en betydelig modernisering av kraftverket i Vamma, og vil gi 230 GWh ny fornybar kraft.

Forretningsområdet Marked oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 122 millioner (92 millioner) i 4. kvartal, og 585 millioner (560 millioner) for 2016 samlet. Antall kunder økte med 43.000 til 1.093.000 i løpet av 2016. Ved utgangen av året hadde Hafslund Marked 375.000 kunder utenfor Norge.