NVE ønsker å utvide dagens ordning for regionale kraftsystemutredninger til i større grad å inkludere vurderinger om koordinert nettutvikling på tvers av nettnivåer og områdekonsesjoner. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

NVE ønsker å utvide dagens ordning for regionale kraftsystemutredninger (KSU) til i større grad å inkludere vurderinger om koordinert nettutvikling på tvers av nettnivåer og områdekonsesjoner. Dette kan være en riktig vei å gå, mener Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

Forslaget til endringer i forskriften om energiutredninger har høringsfrist 1. april. Løsningen virker fornuftig for sikre god nettplanlegging og rasjonell utvikling av strømnettet, mener Energi Norge, som ønsker innspill til høringssvaret.

– Utviklingen med mer distribuert produksjon og økt forbrukerfleksibilitet bidrar blant annet til at driften av distribusjonsnettet blir mer sammensatt og får større betydning for kraftsystemet som helhet. Dette gjør at det blir stadig viktigere med god informasjonsflyt, samtidig som behovet for å koordinere drift og nettutvikling på tvers av områdekonsesjoner og nettnivåer øker, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Problemstilling i Reiten-rapporten

I rapporten «Et bedre organisert strømnett» fra 2014, pekte Reiten-utvalget på det mangler en overordnet oversikt over nettutvikling og planlagte investeringer i distribusjonsnettet. Denne problemstillingen ble også løftet i høringen om endringer i energiloven, der det ble stilt spørsmålstegn ved om dagens nettstruktur sikrer realisering av samfunnsmessig rasjonelle tiltak.

NVE tar nå tak i disse utfordringene, og har også fått analyseselskapet Oslo Economics til å gjennomføre en utredning om gebyrer for energiutredninger. De anbefaler blant annet at det innføres en todelt gebyrordning, der aktøren først betaler gebyr for en alternativstudie (eller KVU) og deretter for eventuell utarbeidelse av konsesjonssøknad.