Med rapporten om forvaltning av elsikkerhet i et fremtidsperspektiv får DSB-sjef Cecilie Daae mange utfordringer å bryne seg på. (Foto: Yann Aker)

Arbeidet med elsikkerheten her i landet lider under mangel på økonomiske ressurser. Det fremgår tydelig i en sluttrapport som foretar en helhetlig gjennomgang av dette viktige ansvarsområdet i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Arbeidet med rapporten har pågått siden slutten av mai 2016, og ble for få dager siden presentert for Justisdepartementet. Energiteknikk.net har fått tilgang til innholdet i rapporten som publiseres i disse dager og, som meget detaljert gjennomgår de utfordringer DSB står med begge bena i når det gjelder elsikkerhet, først og fremst i et fremtidsrettet perspektiv

Rapporten tegner konturene av en vesentlig endret elsikkerhetsforvalting i forhold til dagens regime. Hva resultatet vil lande på svever foreløpig i det blå. I prinsippet er tre modeller under vurdering. Den ene går på effektivisering av dagens struktur, den andre på regional spesialisering og den tredje foreslår å samle alle elsikkerhetsressursene i DSB under samme tak i Tønsberg.

Det foreslås en betydelig modernisering av virkemiddelbruken i elsikkerhetsavdelingen i DSB i forhold til det som DSB i dag benytter. Omfanget av fysiske tilsyn foreslås redusert, og erstattes i større grad av evaluering av hendelser og kompetansemessig oppfølging av disse. I bunnen vil det ligge omfattende forskning og analyser av hendelser, både økonomisk og på andre måter samt et høyt fokus på regelverkarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Startskudd har allerede gått for flere relevante prosjekter. Dette gjelder blant annet nytt, revidert finansieringssystem for elsikkerhetsarbeidet og gebyrbelastning for godkjennelse av utenlandske arbeidstagere og tilsvarende for registrering i Elvirksomhetsregisteret.

I et marked med rivende elektroteknisk og elektronisk utvikling, blant annet med full fart inn i en digitalisert verden og et liv med stadig flere elektriske produkter, fronter elsikkerhetsavdelingen i DSB betydelige utfordringer. For å kunne håndtere dette er det behov for tilgang på både større økonomiske ressurser og mer kompetanse.

Når det gjelder finansiering av elsikkerhetsarbeidet siterer vi følgende fra rapporten: Direktoratets virksomhet innenfor elsikkerhet er fullt ut finansiert gjennom tilsynsavgifter. Nivået på de årlige avgiftene er styrt gjennom inntektskrav fra departementet gjennom de årlige stortingsproposisjoner og tildelingsbrev. For 2016 er det satt et inntektskrav på 78,3 millioner kroner. Driftsrammen for Elsikkerhetsavdelingen har for 2016 vært på 52,3 millioner kroner.

For egen regning legger vi til: Det er et avvik på 26 millioner kroner mellom avgiftene som DSB årlig henter inn fra bransjen, i all hovedsak fra nettselskap, og den driftsramme elsikkerhetsvirksomheten opererer under. Hvordan DSB forvalter disse midlene fremgår ikke av rapporten.