Eidsiva Energi løfter resultatet før skatt fra 200 MNOK i 2015 til 517 MNOK i 2016. Det er solid levert. (Illustrasjonsfoto: Eidsiva Energi)

Eidsivakonsernet oppnådde et resultat etter skatt på 517 millioner kroner mot fjorårets 200 millioner kroner.

Kilde: Eidsiva Energi

– Økte kraftpriser, god drift i virksomhetsområdene, positiv effekt av resultatforbedringsprogrammet og salg av deler av markedsvirksomheten bidrar til resultatforbedringen, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Gjennomsnittlig spotpris for 2016 ble 24,3 øre/kWh. Det er en økning på 37 prosent fra 2015. Dette mer enn oppveier reduksjonen i kraftproduksjonen.

– Selv om resultatet for 2016 er solid, vil konsernet fortsatt ha fullt fokus på gjennomføringen av resultatforbedringsprogrammet, som skal ha full effekt fra og med 2018. I tillegg må vi har full oppmerksomhet på fremdrift i digitaliseringsprogrammet i konsernet for å lykkes med den nødvendige effektiviseringen. Kraftprisene har den siste tiden vist synkende tendens igjen. Det betyr at utfordringene ikke er over, sier konsernsjefen.

Driftsresultatet ble 974 millioner kroner. Dette er en bedring på 314 millioner kroner fra 2015.
Netto finanskostnader ble 290 millioner kroner, mens resultatet fra tilknyttede selskaper ble 41 millioner kroner. Etter en skattekostnad på 208 millioner kroner, ble resultat etter skatt 517 millioner kroner.

Investeringene i konsernets datterselskaper i 2016 utgjør 943 millioner kroner. Dette er i all hovedsak investeringer som er foretatt i regionen innen fornybar energi, styrking av leveringssikkerhet for strøm og utbygging av fiberinfrastruktur til bredbånd. I tillegg utgjør konsernets andel av utbyggingen innen vindkraft og vannkraftprosjektene Rosten og Nedre Otta 163 millioner kroner.