OED har gitt NVE i oppdrag å utrede egnede områder for vindkraftutbygging her i landet. (Illustrasjon: TrønderEnergi)

Regjeringen vil legge til rette for langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge. Det er samtidig behov for i noe større grad å styre hvor i landet vindkraften etableres. OED har gitt NVE i oppdrag å lede et arbeid med å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Kilde: OED

– Det skal bygges ut vindkraft i Norge også etter 2020. Ved å utpeke egnede områder for vindkraft, vil vi legge til rette for å utnytte de fantastiske vindressursene vi har her til lands samtidig som vi unngår utbygging i de mest konfliktfylte områdene. Vindkraft bidrar positivt til verdiskaping og sysselsetting og det kan være store muligheter for vindkraft i Norge fremover. Vi har trolig de beste vindkraftresursene i hele Europa, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.            

Oppdraget følger opp regjeringens energimelding som Stortinget behandlet sist sommer. Det skal utpekes større områder der det kan ligge til rette for utbygging, med utgangspunkt i vindressurser og eksisterende og planlagt nettkapasitet. Dette skal så avstemmes mot viktige miljø- og samfunnshensyn. Formålet er å bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon.

– Jeg mener dette er et godt tidspunkt for å ta grep innen vindkraftpolitikken vår. Vannkraften er bærebjelken i kraftforsyningen vår, men vindkraften vil også spille en viktig rolle framover. Vi har allerede sett stor teknologiutvikling og kostnadsreduksjon på dette området, sier Søviknes.

NVE skal innen utgangen av 2018 oppdaterte kunnskapsgrunnlaget og peke ut større områder der det kan ligge til rette for utbygging. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med berørte etater, og har et nasjonalt perspektiv. Vindkraftbransjen og ulike interessegrupper skal også gis mulighet til å komme med innspill underveis i arbeidet.