I 2016 registrerte NVE 21 hendelser og ulykker ved vassdragsanlegg. (Illustrasjonsfoto: BKK)

NVE har mottatt melding om 21 meldepliktige hendelser, dvs. ulykker og uønskede hendelser, ved dammer og vannveier i 2016.

Kilde: NVE

Av de 21 meldepliktige hendelsene var tolv hendelser ved dammer og ni hendelser ved vannveier. Totalt var ni hendelser så alvorlige at de ble kategorisert som ulykker. Av ulykkene var fire tilknyttet dammer og fem tilknyttet vannveier.

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg setter krav om at dersom det oppstår ulykke eller uønsket hendelse ved et vassdragsanlegg, skal den ansvarlige snarest melde fra om dette til NVE. Det er viktig at erfaringer fra ulykker og uønskede hendelser kan samles inn, analyseres og brukes til å forebygge at tilsvarende hendelser skjer på nytt.

Hendelser knyttet til dammer
De innmeldte hendelsene hadde skjedd ved dammer i konsekvensklasse 0 til 3. To av de totalt fire ulykkene knyttet til dammer var personskader, mens to av ulykkene hadde ført til skade på dam eller tilhørende konstruksjon.

Det ble meldt inn to innbrudd/hærverk på dammer i 2016, samt to lekkasjer i dam. Ingen av lekkasjetilfellene er angitt som kritiske. Det ble også meldt inn en mindre alvorlig skade på dam eller tilhørende konstruksjon. I tillegg ble det meldt inn tre tilfeller av manøvreringssvikt.

Hendelser knyttet til vannveier
Innmeldte hendelser gjaldt vannveier i komsekvensklasse 0 til 2. En av hendelsene skjedde på vannvei som ikke er klassifisert (klasse ukjent). Av hendelsene som ble kategorisert som ulykker var det to rørbrudd, en skade på eiendom og to skader på vannvei.