Sira-Kvina tar miljøutfordringen på største alvor. Nå etableres to tverrfaglige team for å følge opp deler en en kommunal revisjonsavtale. (Foto: Sira-Kvina)

Sira-Kvina har etablert to ulike fagteam med representanter fra fagmiljøene, forvaltningen og ideelle organisasjoner. Fagteamene er etablert for å spesifikt følge opp deler av revisjonsavtale med Kvinesdal kommune.

Kilde: Sira-Kvina

Dette gjelder opprensking av sedimenter, gjennomgang av terskler og gjennomføring av biotopforbedrende tiltak på anadrom del.  Sira-Kvina ønsker en tett dialog med aktørene for å få mest mulig igjen for de investeringene som blir lagt inn i tiltak.

Det er en rekke tiltak som skal gjennomføres innenfor en tiårsperiode. Tiltak vil ha stor betydning for Kvina både i forhold til biomangfold og utøving av friluftsliv.  Følgende fagteam er etablert: Ett knyttet til sedimenter og terskler og ett knyttet til biotoforbedrende tiltak.