Det har blåst kraftig på toppene for Troms Kraft de senere årene, her illustrert med fjellmassivet Tiden over ishavsbyen, men nå er det meste igjen på stell. (Foto: Troms Kraft)

Konsernregnskapet i Troms Kraft for 2016 viser et overskudd før skatt på MNOK 379 mot MNOK 153 året før.

Kilde: Troms Kraft

Regnskapet for 2016 preges av flere store transaksjoner, hvorav salg av aksjene i Kvænangen Kraftverk AS, oppkjøpet av Ishavskraft AS og nedskrivinger av Fakken vindpark utgjør de største enkeltpostene.

Konsernets årsresultat for 2016 er MNOK 288 etter skatt, mot MNOK 84 året før. – Det vi er mest fornøyd med er at resultatet fra den underliggende driften er godt, og vesentlig bedre i 2016 enn året før. Rammebetingelsene for 2017 i form av kraftpriser og inntektsramme for nettselskapet ser imidlertid vanskeligere ut, så arbeidet med å effektivisere driften i konsernet fortsetter med uforminsket styrke, sier konsernsjef Semming Semmingsen.

Styreleder Inge K. Hansen uttrykker også tilfredshet med årsresultatet; -Nå er vi tilbake i en normalsituasjon og vi kan på mange måter friskmelde konsernet Troms Kraft. Den finansielle situasjonen til selskapet er imidlertid fortsatt sårbar, og styret tilråder derfor ikke at det utbetales utbytte til våre eiere.