I morgen er det dialogmøte om fremtiden til elsikkerheten her i landet. EL og IT Forbundet ber blant annet om at det utredes modell for et nytt elsikkerhetsdirektorat. (Illustrasjonsfoto: NEK)

Vi foreslår at det utredes en modell, hvor NVE, elsikkerhet i DSB og NKOM slås sammen til et nytt direktorat. Modellen bør også ha oppmerksomheten åpen for om det er andre tilgrensede områder og myndigheter som kan inngå.

Det er forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet. Foranledningen er at det i morgen gjennomføres et bredt tillagt høringsmøte om sluttrapporten i Elsikkerhetsprosjektet, som foretar en helhetlig gjennomgang av arbeidet med elsikkerhet i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Forbundet mener det er en interessant og viktig rapport som DSB har utarbeidet, blant annet i forlengelsen av utredningen «Vår elektriske fremtid». I høringsuttalelsen til sluttrapporten understreker forbundslederen betydningen av elsikkerhet står høyt oppe og fremme på den samfunnsmessige dagsorden.

Dette har i høyeste grad med liv, helse og materielle verdier å gjøre, understreker Andersen, blant annet med henvisning til økt anvendelse av elektrisitet på de fleste samfunnsområder. – Vi ser behov for å foreta en gjennomgang av både lover og forskrifter med tanke på det grønne skiftet, digitalisering, nye teknologier, demografiske utfordringer og miljøpåvirkningen.

I sin høringsuttalelse fremhever EL og IT Forbundet at de ønsker seg et mer slagkraftig og finansielt sterkt tilsyn som kan stoppe virksomheter som driver ulovlig og fjerne dem fra å operere i norsk elektrobransje. Forbundet er ikke positivt innstilt til modeller som foreslår å redusere tilsynsaktiviteten med 30 -35 prosent.

Det er behov for mer, og ikke mindre tilsyn, fremhever Jan Olav Andersen. – Dessuten ønsker vi at DSB og DLE (Det Lokale Eltilsyn) skal ha større muligheter til både å stanse arbeid og virksomheter som ikke opererer innenfor rammene til lover og forskrifter. Overtredelsesgebyrer må i større grad anvendes overfor aktører som bryter krav i teknisk forskrift og kvalifikasjonsforskriften. I dag representerer disse sanksjonsmidlene mer riset bak speilet enn en reell trussel.

På morgendagens møte hos DSB i Tønsberg er det lagt opp til dialog om den fremtidige forvaltningen av elsikkerhet her i landet med et bredt utvalg representanter for berørte fagmiljøer. Blant disse kan, i tillegg til EL og IT Forbundet, nevnes REN, NELFO, IFEA/Norsk Industri, STAMI, Energi Norge, Defo, Trainor, Rejlers, Ifratek Elsikkerhet, DLE Skagerak og DLE Hafslund .