For å avdekke alle behov, er det viktig at det ikke stilles for strenge krav til detaljutredninger i første runde når behov for nye kraftlinjer skal utredes, mener Energi Norge. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Digitalisering, nye teknologiske løsninger, nye boliger og næringsbygg og økt etablering av lokal strømproduksjon skaper økt behov for utbygging av ny overføringskapasitet. I den forbindelse er koordinering og god informasjonsflyt på tvers av nettnivåer og nettselskaper avgjørende, mener Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

NVE har nå et forskriftsforslag på høring som blant annet innebærer en utvidelse av dagens ordning med regionale kraftsystemutredninger (KSU), der vurderinger om koordinert nettutvikling på tvers av nettnivå og områdekonsesjoner i større grad tas inn i utredningsprosessen.

– Kraftledningsprosjekter er ofte svært kostbare og kan medføre store miljøinngrep. Siden nettkundene til syvende og sist betaler for nettutviklingen gjennom nettleien, er det viktig å sikre en felles forståelse for hva som behøves slik at det ikke bygges ut mer nett enn nødvendig, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Bedre koordinering

Utvikling knyttet til mer distribuert og variabel fornybar produksjon, egenproduksjon, plusskunder, endringer på sluttbrukersiden gjennom blant annet flere elbiler og mer lokal lagring, samt utvikling av smarte nett og avanserte styringssystemer i bygg, skaper både nye muligheter, behov og utfordringer.

– Etter hvert som distribusjonsnettet får større betydning for overliggende nett, er det naturlig at det tas hensyn til i de regionale kraftsystemutredningene (KSU) i utviklingen i distribusjonsnettet. En forsterket koordinering vil sikre at de beste løsningene identifiseres på tvers av konsesjonsområder og nettnivåer, sier Svartsund, og peker på viktigheten av å etablere et koordineringforum for områdekonsesjonærer.

Enkel første runde

Energi Norge mener KSU-arbeidet bør begrenses til en enkel oppsummering av situasjonen mellom områdekonsesjonærene, der dagens nettsituasjon og mulige fremtidige tilknytninger skisseres.

– KSU-arbeidet bør etter vårt syn fremme og skape bevissthet rundt alternative løsninger i det regionale nettet, på tvers av nettnivåer og konsesjonsgrenser. Måten dette gjøres på bør være enkel. Det er viktig at det ikke stilles for strenge krav til detaljutredninger, siden dette kan redusere tilfanget av de mer usikre investeringsbehovene, understreker Svartsund.

Forslaget fra NVE bør derfor forenkles noe, mener Energi Norge.

– Det bør ikke stilles krav til samfunnsøkonomiske vurderinger i første runde – altså på KSU-stadiet. Disse detaljerte analysene hører heller hjemme i det videre utredningsarbeidet, avslutter Svartsund.