Her avgir Elmarkedstilsynet i NVE blant annet status på sitt arbeid med endringer av forskrifter i 2017. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Elmarkedstilsynet i NVE har planlagt å legge ut en rekke forskriftendringer på høring i 2017. Her er noen av dem, sammen med vedtatt forskrifter og endringsforslag:

Kilde: NVE

Selskapsmessig og funksjonelt skille

NVE skal i 2017 utarbeide et høringsforslag for forskrift om selskapsmessig og funksjonelt skille (energilovens §§ 4-6 og 4-7) og om nettforetaks adgang til å selge eller leie ut egen kapasitet (energilovens §4-6), etter oppdrag fra OED.

Status: NVE tar sikte på at forslag til forskriftsbestemmelser legges ut på høring i løpet av høsten 2017. De endelige bestemmelsene vil vedtas av OED.

Vurdering av hvilke hjemler til å ilegge overtredelsesgebyr NVE skal ha etter avregningsforskriften.

Sluttbrukermarkedet er inne i en omstillingsfase og ansvar flyttes mellom nettselskap og kraftleverandør. NVE ser behov for en gjennomgang av avregningsforskriften for å vurdere hvilke hjemler NVE bør ha for å ilegge overtredelsesgebyr.

Status: NVE vil utarbeide forslag til forskriftsendringer, som vil bli sendt på høring ila 2017. På bakgrunn av ny bestemmelse i forvaltningsloven om administrative sanksjoner, vil NVE også gjøre en generell gjennomgang av våre hjemler for overtredelsesgebyr.

Tilpasninger i energilovforskriften vedrørende innsidehandel, markedsmanipulasjon med mer

NVE ønsker å gjennomføre endringer i energilovforskriften slik at NVE gis myndighet til å håndheve forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, samt krav til publisering av innsideinformasjon. Det vil ikke innføres krav om registrering og rapportering til ACER på dette tidspunktet, dette vil først tre i kraft ved en endelig gjennomføring av REMIT i norsk rett etter at den tredje energimarkedspakken er innlemmet i EØS-avtalen.

Status: NVE tar sikte på å utarbeide forslag til forskriftsendringer med mulig ikrafttredelse av de nye bestemmelsene ved årsskifte 2017/2018. Forskriftsendringen vil bli vedtatt av OED. Det er pt ikke avklart om forskriftsendringen vil bli sendt på høring av OED eller NVE.

Unntak fra forvaltningsloven ved omgjøring av vedtak om inntektsrammer

Det er vedtatt et nytt femte ledd i energiloven § 4-1 som gir hjemmel til å fastsette bestemmelser om omgjøringsadgang for vedtak om inntektsrammer som avviker fra bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 34 og 35. Endringen innebærer at inntektsrammene lettere skal kunne korrigeres både til gunst og ugunst for nettselskapene slik at inntektsrammene blir så riktige som mulig. Det er i Prop. 35L (2015-2016) lagt føringer om at endringene skal foretas i form av korrigeringer av fremtidige inntektsrammer, og at dette skal reguleres i forskrift. Det vil være behov for å endre både energilovforskriften og forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

Status: Det er pt ikke avklart om endringen i energilovforskriften vil bli sendt på høring av OED eller NVE. NVE tar imidlertid sikte på å ferdigstille et forslag om endring av forskrift om kontroll av nettvirksomhet på høring ila første halvår 2017 slik at endringene kan tre i kraft fra 1.1.2018.

Tariffer for uttak i distribusjonsnettet

NVE la i 2015 ut en «konsepthøring» for alternative modeller for å tariffere kunder i distribusjonsnettet med høringsfrist i august 2015. I den publiserte NVE rapporten «Oppsummeringsrapport: Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet» fra mai 2016beskriver og drøfter NVE innkomne høringsinnspill om hvordan nettleien i distribusjonsnettet bør utvikle seg i årene fremover. NVE mener det er behov for å standardisere tariffstrukturen over tid. NVE legger opp til å foreslå at energileddet i fremtiden skal dekke marginale tapskostnader, og at det i utgangspunktet ikke vil være anledning til å hente inn kostnader utover marginale tapskostnader gjennom energileddet. Det vil være aktuelt at regelverket angir en plikt til å avregne effekt. Endringer i regelverket for utforming av nettleie vil først gjøres gjeldende ett til to år etter innføring av AMS.

Status: NVE vil utarbeide forslag til forskriftsendringer. Det tas sikte på å sende et forslag på høring ila 2017.

Anleggsbidrag og betaling for nettutredninger i masket nett

Som omtalt i Energimeldingen arbeider NVE med vurderinger av tiltak som kan bidra til mer effektiv lokalisering av produksjon og forbruk. To aktuelle tiltak kan være å åpne for økt bruk av anleggsbidrag også på høyere nettnivå, og en adgang for nettselskapene til å ta betalt for utredningskostnader ved planlegging av nett-tiltak.

NVE arbeider også med en revisjon av anleggsbidragsbestemmelsen i kontrollforskriften § 17-5, der hovedformålet er å forskriftsfeste gjeldende forvaltningspraksis.

Status: NVE vil fortsette å utrede utforming av anleggsbidragsbestemmelsen og betaling for nettutredninger våren 2017. Arbeid med høringsdokument er planlagt høsten 2017.

Plusskunder

NVE vedtok 29. april 2016 endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet hvor det ble vedtatt ny definisjon av plusskunde. Det ble også vedtatt at plusskunder ikke skal tarifferes andre tariffledd for innmating. En plusskunde kan levere inntil 100 kW og blir målt og avregnet i tilknytningspunktet. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017.

NVE har i forbindelse med plusskundeendringen varslet at det vil bli gjort tilpasninger knyttet til boligselskaper som vil bli plusskunde.

Status: NVE tar sikte på å sende et forslag på høring slik at endringene kan tre i kraft i forbindelse med idriftsettelse av Elhub. For mer informasjon se nyhetssak fra NVE her.

Gjennomgang av forskrift om systemansvaret

Innføring av EU-regelverk, utvikling i ulike markeder og markedsløsninger, mer kompleks systemdrift som følge av økt andel uregulerbar kraftproduksjon, og større andel produksjon som tilknyttes i distribusjonsnettet m.m. fører til behov for en gjennomgang av systemansvarsforskriften.

Status: NVE startet høsten 2016 opp arbeidet med å gjennomgå systemansvarsforskriften. Det tas sikte på at forslag til endringer i deler av forskriften sendes på høring første halvår 2017.

Gjennomgang av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

NVE har startet arbeidet med å gjennomgå leveringskvalitetsforskriften. FoU-prosjektet Neste generasjon FASIT (NGF) har utarbeidet ny kravspesifikasjon for programvaren nettselskapene bruker for å registrere og rapportere feil og avbrudd i kraftsystemet (FASIT). Fra 1.1.2019 skal alle driftsforstyrrelser og planlagte avbrudd registreres i den nye programvaren. I forbindelse med ny programvare ser NVE behov for endringer i leveringskvalitetsforskriften. NVE skal i tillegg vurdere endringer i krav til nettselskapenes behandling av saker der nettkunder er misfornøyd med leveringskvaliteten og krav til korrespondanse mellom berørt og ansvarlig konsesjonær i forbindelse med et avbrudd.

Status: Det tas sikte på at forslag til endringer i forskriften sendes på høring første halvår 2017.

 Kundesentrisk Markedsmodell – Innføring av én regning for forbrukere

NVE utreder ny kundesentrisk markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm. Hovedgrepet er at kraftleverandøren blir strømkundenes primærkontakt og har ansvar for det meste av kundedialog, herunder fakturering av både kraft og nettleie. I denne kundesentriske markedsmodellen vil det ikke være anledning hverken for nettselskap eller kraftleverandør til å velge annen faktureringsmetode. NVE ønsker også å utrede forhold knyttet til leveringsplikt og stengerett i forbindelse med ny kundesentrisk markedsmodell. Gjennomfakturering er et viktig skritt på veien mot den fremtidige kundesentriske markedsmodellen.

Status: Ny kundesentrisk markedsmodell vil tidligst kunne innføres på et tidspunkt hvor Elhub er operativ og klargjort for nødvendig meldingsutveksling i tilknytning til fakturaunderlag. Samtidig ønsker NVE å innhente erfaringer fra gjennomfakturering før en obligatorisk modell sendes på høring. NVE vil presentere en oppdatert plan for arbeid med ny kundesentrisk markedsmodell i løpet av 2017.

 Vedtatte forskrifter og endringsforslag 

 Elhub og NBS

Innføringen av NBS og Elhub i 2017 avhenger av at alle aktører gjør nødvendige forberedelser. For å sikre dette har NVE stilt nye krav til nettselskapene og kraftleverandørene i avregningsforskriften (forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.). Det er stilt krav til nødvendig godkjenning før oppstart av Elhub og krav til parallellrapportering av avregningsdata for en begrenset periode. Forskriftsendringen trådte i kraft 20. februar 2017.

Ny statistikk til bruk som vekt for beregning av referanseprisen på kraft (nettapsprisen)

Ved fastsettelse av nettselskapenes inntektsrammer beregnes prisen på nettap som volumveid områdepris i nettselskapets område. Som grunnlag for volumvekten har månedlig brutto forbruk slik den fremkommer i NVEs korttidsstatistikk for alminnelig forsyning blitt benyttet. NVE utarbeider ikke denne statistikken lenger og det var derfor behov for å endre forskriftom kontroll av nettvirksomhet § 8-4 på dette området.

Status: NVE vedtok 7.12.2016 en endring i forskriften som innebærer at SSBs månedsstatistikk for forbruk i alminnelig forsyning (tabell 08583) skal benyttes som nytt grunnlag for volumvekten. Det antas at endringen i praksis vil ha liten betydning for nettselskapene.

Krav om gjennomfakturering av kraft og nettleie

NVE sendte i januar 2015 ut på høring forslag til endringer i avregningsforskriften om at et nettselskap som tilbyr samfakturering, også må tilby gjennomfakturering gjennom kraftleverandørene. På bakgrunn av høringsinnspillene, sendte NVE ut en tilleggshøring i oktober 2015, med høringsfrist 5. desember. I tilleggshøringen ble det presentert en alternativ modell for gjennomfakturering. Etter en totalvurdering av de to alternativene, besluttet NVE å gå for den alternative modellen. På grunn av et høyt aktivitetsnivå i bransjen med innføring av NBS, Elhub og AMS, ble hensynet til minst mulig tilpasning for aktørene tillagt stor vekt. Den alternative modellen medfører at kraftleverandører som velger gjennomfakturering i et nettområde må ha gjennomfakturering for alle kundene i nettområdet.

Status: NVE vedtok forskriftsendringene 3. mai 2016. Forskriftsendringene trådte i kraft 1. september 2016.

Oppfølging av Statnetts kostnader

NVE hadde i 2015 en gjennomgang av den samlede reguleringen av Statnett, og hentet inn en redegjørelse fra Statnett når det gjelder utviklingen i selskapets driftskostnader i 2007-2013. NVE la frem for høring en rapport med beskrivelse av den samlede reguleringen av Statnett samt forslag til endringer i oppfølging av selskapets kostnader fremover. NVE foreslo at Statnett hvert annet år skulle fremlegge en rapport om historisk utvikling i og prognoser for fremtidige kostnader, inntekter og investering i nettanlegg. I begynnelsen på mai 2016 publiserte NVE en oppsummering av høringsinnspillene og justerte på forslaget på enkelte områder basert på innspillene.

Status: NVE fattet vedtak om rapportering 17.2.2017. Statnett skal levere rapporteringen første gang i 2017. Statnett planlegger å innarbeide rapporteringen i årsrapporten, med unntak av aktiverte investeringer som vil bli rapportert i sammenheng med deres nettutviklingsplan.

Nordisk Balanseavregning (NBS)

NVE vedtok i mars 2015 endringer i avregningsforskriften i forbindelse med etablering av Nordisk Balanseavregning (NBS). NBS er et system for felles balanseavregning for Finland, Sverige og Norge, som har som målsetning å tilrettelegge for et felles nordisk sluttbrukermarked. NBS innebærer en felles avregningssentral, eSett Oy, som skal håndtere oppgaver knyttet til balanseavregning, samt innføring av nettavregningsområder (MGA) for effektiv målepunktadministrasjon. I tillegg vil den endrede avregningsforskriften forenkle reguleringen av den nye elektroniske informasjonsutvekslingen, samt spesifisere hvordan måling av produksjon skal håndteres.

Status: Endringene i avregningsforskriften ble vedtatt den 10. mars 2015. Ny bestemmelse om måling av produksjon var blant endringene som ble vedtatt, men bestemmelsen ble sendt ut på en tilleggshøring i juli 2015 med høringsfrist 1. september 2015. NVE har oppsummert høringsuttalelsene og besluttet å opprettholde vedtaket om måling av netto produksjon. Bestemmelsen trådte i kraft 6. juni 2016. Bestemmelser knyttet til NBS vil tre i kraft 1. mai 2017 etter vedtak 18. desember 2015.

Elhub

I forbindelse med den planlagte implementeringen av nasjonalt IKT-system for utveksling av måleverdier (Elhub), vedtok NVE juni 2015 en rekke endringer i avregningsforskriften som i hovedsak vil tre i kraft når Elhub er satt i drift. NVE vedtok krav til avregningsansvarlig i forbindelse med drift av Elhub, samt krav til alle relevante prosesser mellom kunde, kraftleverandør, nettselskap og avregningsansvarlig. I tillegg ble det vedtatt reguleringer av lagring og tilgang til data i Elhub.

I den opprinnelige høringen om forskriftsendringer knyttet til Elhub ble det foreslått en ny bestemmelse som skal gi NVE hjemmel til å pålegge nettselskap og kraftleverandører å gjennomføre kvalitetssikring og migrering av data til avregningsansvarlig. I høringen ble det avdekket behov for å presisere tydeligere krav til kvalitetssikring og migrering av data, og det ble gjennomført en tilleggshøring hvor nye forskrifter om kvalitetssikring og migrering av data ble vedtatt 28.august 2015, og trådte i kraft 1.september 2015. Kravene omfatter blant annet krav til hvilke data som skal overføres til avregningsansvarlig, og bestemmelser som gir nettselskap og kraftleverandører rett til innhente fødselsnummer fra Det sentrale folkeregisteret.

Status: Planlagt idriftssettelse av Elhub er 23. oktober 2017.

Begrenset adgang til forskuddsfakturering for kraftleverandører

NVE har vedtatt å begrense kraftleverandørenes adgang til å kreve forskuddsbetaling fra kundene slik at de ikke kan fakturere mer enn 10 uker på forskudd. Vedtaket inneholdt også bestemmelser om pris og volum som skal legges til grunn ved forskuddsfakturering.

Status: Forskriftsendringen ble vedtatt 26. juni 2015 og trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016.

Krav om gjennomfakturering av kraft og nettleie

Status: NVE vedtok forskriftsendringene 3. mai 2016. Forskriftsendringene trådte i kraft 1. september 2016.

Endring i metode for å beregne kompensasjon for inntektstap ved fusjoner (harmonieffekt)

Status: Forslagene i høringen ble vedtatt i desember 2015 og trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016. Dette vil bidra til å styrke insentivene til sammenslåinger av nettselskap.

Endring i metoder for å fastsette kostnadsnormer for inntektsrammene

Status: Høringen er oppsummert i NVE-rapport 110/2015 som ble publisert i desember 2015. Endringene som er omtalt i rapporten er tatt i bruk i forbindelse med varsel om inntektsrammer for 2016. Disse vil bidra til mer treffsikre kostnadsnormer for regionalnett.

Kryssubsidiering – konkurranse ved anskaffelser som belastes nettvirksomheten

Status: Endringene ble vedtatt 1. juli 2015, og trådte i kraft 1. juli 2016.

Kryssubsidiering – fordeling av kostnader og inntekter på ulike virksomhetsområder

Status: Endringene ble innført med virkning fra 1. januar 2015.

Ny forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler

Status: OED har vedtatt den nye forskriften som trådte i kraft med virkning fra 1.april 2015.