KS Bedrift og seks av medlemsbedriftene skal bidra i utformingen av forskrifter for funksjonellt skille. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Seks medlemsbedrifter i KS Bedrift skal bidra til å utforme forskriftene for det funksjonelle skillet sammen med NVE.

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift

Arbeidet i referansegruppen hvor KS Bedrift Energi og seks av medlemsbedriftene skal delta, starter onsdag 5. april. NVE har tidligere signalisert at forskriftsarbeidet skal være ferdig i løpet av høsten.

– Vi er fornøyd med at NVE inviterer til slikt samarbeid. Det vitner om at også NVE ønsker å finne praktiske løsninger for bransjen, sier fagsjef Asle Strand i KS Bedrift Energi.

– Vi er opptatt av at forskriftene åpner for en sunn fleksibilitet i praktiseringen av skillet. Gjennom arbeidet i referansegruppen skal vi sørge for at forskriftene blir så fordelaktige som mulig for energiselskapene, fortsetter han.

KS Bedrift Energi ønsker innspill til arbeidet i referansegruppen, og inviterer medlemsbedriftene til å bidra med synspunkter.

Synergi i distrikts-Norge

Medlemsbedriftene i referansegruppen er Vest-Telemark Kraftlag, Voss Energi, Sykkylven Energi, Repvåg Kraftlag, Trollfjord Kraft og Kragerø Energi.

Vest-Telemark Kraftlag er et vertikalt integrert selskap som på flere måter berøres av kravet om det funksjonelle skillet. Problemstillinger administrerende direktør Ketil Kvaale ønsker å løfte i referansegruppen er eierskap i bredbåndsselskap, spørsmål knyttet til fiber stamnett og aksessnett, og tjenesteproduksjon for andre selskap.

– Vi i Distrikts-Norge er avhengige av synergien mellom elnett og fibernett, både knyttet til tekniske løsninger og kompetanse på planlegging, bygging og drift. Det er viktig at ikke forskriftene legger urimelige hindringer i veien for en samfunnsøkonomisk svært rasjonell modell, sier Kvaale.

Oddbjørn Samuelsen, leder i Repvåg Kraftlag, understreker behovet for å ivareta lokal beredskap. Kraftlaget drifter en liten kraftstasjon på en 0,6 stilling. Samuelsen påpeker at det er lite hensiktsmessig å skille denne virksomheten fra nettet.

– Med få ressurser lokalt og store avstander i området gir det lite mening å skulle sette ut driften av kraftstasjonen, sier han.

– Det er 16 mil til nærmeste naboselskap, Luostejok Kraftlag i Lakselv. Så langt i år har veien mellom oss og Lakselv vært sperret rundt 30 ganger av været. Forskriftene om det funksjonelle skillet må anerkjenne behovet for lokale beredskapsløsninger, påpeker Samuelsen.

Ulik fortolkning

KS Bedrift har sendt innspill til agenda for oppstartsmøtet 5. april. Blant temaene som får oppmerksomhet er hvordan begrepet «overskuddskapasitet» skal tolkes, hvem som skal eie og drifte fiber tett integrert med strømnettet, hvordan selskapsledelse defineres, i tillegg til kriterier for skjønnsmessig unntakelse fra bestemmelsene.

– Stortinget og NVE har ulik fortolkning av hvordan det funksjonelle skillet skal praktiseres. Her trenger vi en avklaring. Stortingets fortolking er åpenbart den mest fornuftige, påpeker Strand.

Stortinget har i merknader til energiloven uttalt at skillet skal praktiseres etter samme prinsipp som tidligere. «Flertallet (…) legger til grunn at prinsippene skal være de samme som gjelder for selskaper med over 100.000 kunder som i dag er underlagt krav om funksjonelt skille», heter det i merknadene.

NVE har så langt derimot operert med en strengere forståelse av ledelsesbegrepet innenfor rammen av et funksjonelt skille.