NVE-undersøkelse viser at det er stor variasjon i start/stopp-bevegelser i norske vannkraftverk, her illustrert med kraftverksanlegget til Akershus Energi på Rånåsfoss i Sørum kommune. (Foto: Akershus Energi)

Undersøkelser av 256 nyere kraftverk viser stor variasjon i praktiseringen av start/stopp-kjøring. Hovedkonklusjonen i undersøkelsene er at antall start/stopp for hvert enkelt kraftverk ikke synes avhengig av krav i konsesjonen til jevn drift og forbud til start/stopp.

Kilde: NVE

I 2016 gjennomførte NVE et FoU-prosjekt for å kartlegge hvordan et konsesjonsvilkår om start/stopp-kjøring blir etterlevd. Start/stopp-kjøring kjennetegnes med regelmessig brå vannføringsendringer som følge av reduksjon fra maksimal produksjon til ingen produksjon. Denne endringen kan foregå over en time, og er en meget rask vannføringsendring sammenlignet med normale forhold.

Når start/stopp ikke er tillatt, er dette kravet også ledsaget krav om jevn drift og at endringer i driftsvannføringen skal skje langsomt. Dette vilkåret blir satt når miljøet nedstrøms kraftverket tilsier at det ikke skal forekomme brå vannføringsendringer. Det er spesielt fiskebestanden som vil være skadelidende ved en rask reduksjon i vannføringen.

NVE har analysert 256 kraftverk, som alle ble satt i drift 2005-2014. Kraftverkspesifikke opplysninger ble hentet fra konsesjonssøknaden, konsesjonen og idriftsettelsesskjema for kraftverk. Timesverdier om produksjonen er hentet fra Statnett.

Det var svært stor variasjon i antall starter i 2015 – fra to kraftverk som hadde kontinuerlig drift, til seks som hadde over 100 starter. Hovedkonklusjonen fra prosjektet er at antall start/stopp for hvert enkelt kraftverk ikke var avhengig av om det forelå krav i konsesjonen til jevn drift og forbud til start/stopp.

NVE hadde forventet at kraftverk med et slikt konsesjonsvilkår skulle ha færre start/stopp enn de kraftverkene som kan kjøres fritt. Prosjektet har dokumentert at det ikke er tilfelle. Samtidig kan det være legitime grunner til at kraftverket har hatt noen start/stopp episoder.

NVE trenger derfor å undersøke nærmere i hvilke tilfeller dette kjøremønsteret er akseptabelt og i hvilke tilfeller konsesjonærer må endre driften i henhold til konsesjonens ordlyd.
 

Alle kraftverkseiere med kraftverk som inngikk i analysene, vil bli orientert om undersøkelsen. Resultatene fra prosjektet vil bli benyttet i fremtidig kontroll av etterlevelsen av konsesjonsvilkåret om start/stopp og jevn drift for de kraftverkene der et slikt vilkår inngår.