Statens strålevern gir ut en ny brosjyre om magnetiske felt fra høyspenningsanlegg. NVE oppfordrer nettselskap og utbyggere til å spre budskapet i befolkningen. (Illustrasjonsfoto: Hydro)

Statens strålevern gir ut et nytt informasjonshefte med oppdatert informasjon om magnetiske felt fra høyspenningsanlegg. NVE ber nettselskaper og utbyggere av høyspenningsanlegg om å sette seg inn i budskapet og bidra til å videreformidle denne ved henvendelser fra befolkningen.

Kilde: NVE

Nettselskapene har ansvar for å besvare spørsmål om magnetfeltnivå nær selskapenes egne anlegg. Den nye brosjyren omtaler blant annet mulige helsevirkninger, gjeldende regelverk og forvaltningspraksis og er ment å informere kommuner, utbyggere, nettselskaper og befolkningen for øvrig. NVEs oppgave er å ivareta hensynet til bebyggelse når vi gir tillatelse til elektriske anlegg. Dette i tråd med anbefalinger fra Statens strålevern og vedtatt forvaltningspraksis.

Brosjyren innebærer ingen endring i forvaltningspraksisen som ble etablert av Stortinget i 2006, som sier at nettselskapene skal søke å legge nye kraftledninger og transformatorstasjon i god avstand til boliger, barnehager og skoler. I konsesjonssøknader for nye nettanlegg skal selskapene utrede hvilke bygninger som kan få magnetfelt over 0,4 μT (mikrotesla) i årsgjennomsnitt, henvise til kunnskapsstatus og sentral forvaltningsstrategi og vurdere tiltak som kan redusere magnetfeltet ved bygg som kan få magnetfelt over 0,4 μT.

Statens strålevern tydeliggjør i den nye brosjyren at 0,4 μT ikke er en grenseverdi, kun et utredningsnivå som myndighetene har valgt for å ta høyde for vitenskapelig usikkerhet. Grenseverdien er på 200 μT og sikrer befolkningen mot alle vitenskapelig dokumenterte, negative helseeffekter forårsaket av lavfrekvente magnetfelt. Denne klargjøringen er viktig å formidle videre til befolkningen, både i konsesjonsbehandlingen og ved konkrete henvendelser.