For BKK var 2016 et godt år, med et resultat på i overkant av en milliard kroner, opp 165 MNOK sammenlignet med 2015. (Illustrasjonsfoto: BKK)

BKK-konsernet får et resultat på 1 011 mill. kroner i 1016, en økning på 165 mill. kroner fra 2015. Styret foreslår et utbytte til eierne på 505 millioner kroner. Det er 55 millioner kroner høyere enn året før.

Kilde: BKK

– Vi er godt fornøyd med resultatet for 2016, men hele fornybarnæringen utfordres av lave kraftpriser. Med høyt investeringsnivå og krav til avkastning og utbytte i tillegg, betyr det at vi fortsatt må ha høyt fokus på kostnadsreduksjoner og effektivisering, sier konsernsjef Jannicke Hilland.,

Konsernresultatet viser et resultat på 1 011 mill. kroner i 2016, en økning på 165 mill. kroner fra 2015.  Økningen skyldes i hovedsak en regnskapsmessig gevinst på 313 mill. kroner ved overføring av BKKs telekomsatsing i privatmarkedet til Bergen Fiber AS, som er et felleskontrollert selskap med Lyse. 

Utbytte
Styret i BKK AS foreslår at det for 2016 utbetales et utbytte til eierne på 505 millioner kroner. Det er 55 millioner høyere enn året før.

Utbyttet fra BKK tilfører eierne verdier som kommer samfunnet til gode. Totalt har BKK betalt ut rundt 9,5 milliarder kroner i utbytte til eierne de siste 11 årene. Styret anser utbyttet som forsvarlig i forhold til selskapets soliditet og tilgang til finansiering av drift og investeringer fremover.

Kostnadsfokus og effektivitet
Ved utgangen av 2016 viste den hydrologiske balansen i Norden et tilnærmet normalt nivå. Styret forventer imidlertid at Norden vil være preget av kraftoverskudd og lave priser i årene som kommer. De lave prisene utfordrer den norske fornybarnæringen. BKK møter de lave prisene og endringene i markedene og rammebetingelser med målrettet arbeid med kostnadsforbedringer.

BKK vil i årene frem mot 2019 gjennomføre betydelige investeringer i sentralnettet. I perioden 2017-2018 vil pålagte investeringer i utstyr for avanserte måle- og styringssystemer (AMS) komme, i tillegg til ordinære nyinvesteringer i distribusjonsnettet. Investeringene medfører en midlertidig økning i gjeldsnivået, som igjen vil reduseres ved avhending av sentralnettanlegg til en verdi på rundt 3,5 mrd. kroner til Statnett innen 2019.

Styrker innovasjonsevnen
BKK opplever et økende konkurransepress på en betydelig del av konsernets satsingsportefølje. Omgivelsene er mer uforutsigbare og endringstakten er høyere enn noen gang tidligere. BKK overvåker tett de ulike trendene og utviklingstrekkene som en del av den løpende strategiske styringen, og det vektlegges i strategiarbeidet å styrke endrings- og innovasjonsevnen til konsernet.

Interessen for BKKs innovasjonssatsing BKK Grønn InVest har vært stor. Det nyetablerte selskapet er et verktøy for å satse på mulighetene i det grønne skifte. BKK Grønn InVest investerer i oppstarts – og vekstvirksomheter som utvikler innovative løsninger innen fornybar energi.

BKKs inntjening er i stor grad basert på vannkraftproduksjon. Med usikkerhet knyttet til kraftpris og produksjonsvolum vil det derfor alltid være en risiko for svingninger i selskapets resultat. Høyt kraftoverskudd og lave brenselspriser vil sette sitt preg på BKKs inntjening i 2017. Dersom valutaforhold mellom euro og norske kroner holder seg stabilt, og det blir normal utvikling for nedbør og tilsig, forventer styret et underliggende resultat etter skatt som er lavere enn i 2016.