Magne Skog, fagsjef for bygg og anlegg i Agder Energi Vannkraft, er prosjektleder for rehabiliteringen og tiltakene på Beihølen.

Agder Energi oppgraderer jevnlig sine dammer for å tilfredsstille gjeldende myndighetskrav med hensyn til sikkerhet. Dette reduserer risikoen for vanntap og at produksjonen opprettholdes.

Kilde: Agder Energi

Etter pålegg fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) utføres det nå rehabiliteringsarbeid på dam Beihølen i Vennesla kommune i Vest-Agder. Dammen ble bygget på 50-tallet og demmer opp hovedbassenget for Steinsfossen Kraftverk – som står for seks prosent av Agder Energis samlede kraftproduksjon.

Krav fra NVE

Magne Skog, Fagsjef for bygg og anlegg i Agder Energi Vannkraft, er prosjektleder for rehabiliteringen og tiltakene som er utarbeidet. 

– Prosjektet innebærer påstøp av pilarer i luketerskler og ved platedam og stabilisering av gravitasjonsdammen med fjellbolter. I tillegg skal damlukene sandblåses og males.

I 2013 ble det foretatt en revurdering av dammen som konkluderte med at dammen ikke tilfredsstilte NVE sine krav til stabilitet i henhold til damsikkerhetsforeskriften av 2010 og at det var nødvendig med utbedrende tiltak.

Magne presiserer at dam Beihølen på ingen måte er ustabil, men at det nye regelverket er strengere enn tidligere.

– Vi skal redusere faren for dambrudd fra minimal til særdeles minimal, sier Skog.

Det meste av jobben vil foregå inne i dammen. 

– Dampilarene er hule. Det er støttepilarene inni tersklene som skal støpes på. Dette gjør vi for å stabilisere luketersklene. Før dette arbeidet kan starte må det ryddes opp inne i dammen. All stein skal fjernes, slam skal bort og det må rengjøres skikkelig – slik at vi får et godt samspill mellom ny og gammel konstruksjon. Det er store krefter som skal forankres inn i fjellet, sier Skog.

Ved tømmerrenna på dammens østside står det en platedamseksjon. Denne skal forsterkes ved å støpe igjen mellom pilarene på hver side av tømmerrenna. Det er fortsatt damplata som tetter, men påstøpen vil gi enda bedre styrke mot de dimensjonerende lastene som er vanntrykk og istrykk.

Tiltakene medfører at magasinet i Otra fortsatt kan reguleres slik Vannkraft ønsker uten andre restriksjoner enn de som er gitt i konsesjonen.

Betongarbeidene skal være ferdigstilt i mai i år. VEF entreprenør er utførende entreprenør på oppdrag fra Agder Energi Vannkraft. Fra juni til september vil det foregå rehabilitering av lukene.