NVE: Endret nettbruk øker behovet for bedre koordinering av planlegging og drift i distribusjonsnettet. (Illustrasjonsfoto: Multiconsult)

Økt og mer effektiv utveksling av informasjon på tvers av nettselskap er en forutsetning for bedre koordinering av planlegging og drift i distribusjonsnettet, og mellom distribusjonsnett og regionalnett. Dette viser en ny rapport utført på bestilling fra NVE.

Kilde: NVE

På oppdrag fra NVE har THEMA Consulting Group og EPOS Consulting utredet behovet for økt koordinering i distribusjonsnettet, og mellom distribusjonsnett og regionalnett. Rapporten «Behovet for koordinering mellom regional- og distribusjonsnett»  ser også på hvilke barrierer som finnes mot bedre koordinering og hvordan styrke koordineringen mellom nettselskaper.

THEMA/EPOS foreslår innføring av en felles informasjonsmodell som grunnlag for effektiv utveksling av data.

Endringer i bruk av nettet øker behov for koordinering
I dag er Statnett systemansvarlig i hele nettet, mens oppgaver, ansvar, rettigheter og plikter i henhold til forskrift om systemansvaret er i all hovedsak begrenset til regional- og transmisjonsnett.

Behovet for koordinering både i planlegging og drift er økende i regional- og distribusjonsnettet. Tilknytning av ny produksjon i distribusjonsnettet, utnyttelse av fleksibilitet lokalt og fokus på effektiv utnyttelse og utvikling av nettet, fører i mange tilfeller til behov for avklaringer knyttet til både nettplanlegging og nettdrift hos tilgrensende konsesjonærer. Det gjelder både regionalnett og distribusjonsnett.

Pålagt koordinering i planlegging og drift er i dag i liten grad formalisert der det er ulike nettkonsesjonærer som eier regionalnett og distribusjonsnett. Flyten mellom nettnivåene har tidligere i stor grad gått fra regionalnett til distribusjonsnettet. Dette har begrenset behovet for koordinering. Utbygging og tilknytning av produksjon i distribusjonsnettene og større grad av utnyttelse av fleksibilitet lokalt, vil kunne føre til at flyten oftere går fra distribusjonsnettene til regionalnettet. Dermed vil regionalnettene kunne påvirkes av driftsbeslutninger i distribusjonsnettet. Denne endringen i bruken av nettet vil øke behovet for koordinering også mellom regionalnett og distribusjonsnett.

Videre arbeid
NVE går nå gjennom rapporten, og tar med anbefalingene inn i det videre arbeidet med å utforme DSOenes roller og ansvar. NVE ser at det allerede pågår aktivitet på områder som vil bidra til bedre koordinering, bl.a. er det flere initiativ for å etablere felles driftssentraler. Felles nettdriftssentraler er, etter NVEs mening, et tiltak som vil bidra til å øke informasjonsflyten mellom nettkonsesjonærer på en effektiv måte. I tillegg vil samarbeid om felles nettdriftssentraler sikre tilgang på kompetanse og redusere kostnader ved samordning av IKT-løsninger. Derimot vil felles driftssentraler med nett og produksjon samlet øke utfordringene knyttet til nøytralitet, og vil kunne øke behovet regulering.

Pågående utvikling av Europeisk regelverk innebærer at det for TSOene utvikles en felles nettmodell. NVE vil vurdere om dette kan være en fornuftig utvikling for å sikre bedre koordinering også på lavere nettnivåer.