I 2015 gikk Østfold Energi 241 MNOK i minus. I 2016 er dette snudd til 38 MNOK i pluss. Bildet viser Ørje kraftverk i Østfold med sluser. (Foto: Østfold Energi)

Årsresultatet i 2016 ble 38 MNOK, mot et negativt resultat på 241 millioner i 2015. Resultatet er påvirket av høyere oppnådd salgspris, god produksjon samt salgsgevinst innen vindkraftområdet.

Kilde: Østfold Energi

Selskapets driftsinntekter endte på 516 millioner kroner mot 500 millioner kroner i 2015, en økning på 4,2 %. Omsetningsøkningen knyttes til økte kraftpriser og økt produksjon innenfor fjernvarme. Oppnådd salgspris var 241 kr/MWh, mot 216 kr/MWh i 2015, en økning på 12 %. Innen fjernvarme økte omsetningen med hele 35 %.

Driftskostnadene var stort sett på samme nivå som for 2015. Østfold Energis driftsresultat, inkludert verdiendringer og engangseffekter, endte i 2016 på 133 millioner kroner mot 128 millioner kroner året før.

– I et utfordrende marked er vi tilfreds med 2016-resultatet, og med at både underliggende driftsresultat og EBITDA viser en forbedring fra fjoråret. Oppnådd salgspris ligger 4 % over gjennomsnittlig spotpris, og vi ser nå en lavere effekt av prissikringer enn tidligere år. Vellykket vanndisponering bidrar allikevel positivt til salgsprisen, forteller administrerende direktør Oddmund Kroken.

Den samlede energiproduksjonen ble totalt 2 389 GWh (millioner kilowattimer). Dette tilsvarer om lag 1,5 % av Norges fornybare kraftproduksjon.

Engangshendelser som resultatmessig utligner hverandre

Selskapet har i 2016 skrevet ned verdien av aksjer og lån i Rygge Sivile Lufthavn (RSL) med tilammen 56 millioner kroner. Gjennom datterselskapet Zephyr AS, hvor Østfold Energi eier 50 %, er det inntektsført en resultatandel på 50 millioner kroner. Gevinsten er i hovedsak knyttet til salget av Tellenes Vindpark til BlackRock, som er verdens største kapitalforvalter.

Skattekostnaden i 2016 er 70,2 millioner kroner, mot 37 millioner kroner i i 2015. Økt grunnrenteskatt er årsaken til skatteøkningen.

Ingen forventninger om økte priser

Kraftprisene har vært i en nedadgående trend de siste fem årene. Prisprognosene fremover gir heller ikke noe håp om økning i prisene.

– Vi innstiller oss og tilpasser selskapet til fortsatt lave kraftpriser de kommende årene. Lave kraftpriser vil påvirke resultatene våre fremover. Vi har satt i gang flere tiltak for å tilpasse driften til et lavere inntektsnivå, sier Kroken.

Østfold Energi hadde et sykefravær i 2016 på 5,7 % og hadde ingen registrerte skader med fravær blant selskapets ansatte. Selskapets egenkapitalandel er 47 %.

Investerte for 73 millioner kroner

Selskapet gjennomførte investeringer for 73 millioner kroner i løpet av 2016. Hovedtyngden av investeringene er knyttet til vedlikehold av eksisterende anlegg. Et nytt småkraftverk, Nivla, er ferdigstilt i løpet av 2016.

Foreslår utbytte på 30 millioner kroner

Styret foreslår overfor generalforsamling at det utbetales 30 milloner kroner i utbytte til eierne. Siden 1994 har Østfold Energi utbetalt over 3800 millioner kroner i utbytte til eierne.